e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 6, Sayı 11, Haziran 2019

Araştırma

Osmanlı’da Para Vakfı Uygulamasına Güçlü Bir İtiraz: İmam Birgivî’nin Para Vakfı Aleyhindeki Görüşleri

Necmeddin Güney

13-32

Sure Mukaddimelerinde Verilen Bilgiler Çerçevesinde Müfessirlerin 'Sure Bütünlüğü'ne Yaklaşımları (Klasik-Çağdaş Karşılaştırılması)

Ali Kaya

33-64

El-Fükûk İsimli Eseri Çerçevesinde Sadreddin Konevî’nin Hadis Kullanımı

Taha Çelik

65-100

Kur’ân Öncesi Cahiliye Toplumunun Melek İnancı

Şuayip Karataş

101-122

Muhtâr es-Sekafî’nin Ehl-i Beyt ve Benî Hâşim Bireyleri ile İlişkileri

Yasin Kurnaz

123-144

Türkçe-Arapça Dilbilgisi Öğretiminde Transferin Problemlerin Çözümündeki Kolaylaştırıcı Etkisi

Hasan Uçar

145-162

Nebevî Eğitimin Semeresi Olarak Mus‘ab b. Umeyr: Hayatı ve Hz. Peygamber Tarafından Eğitilmesi

Ahmet Güzel

163-192

İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ali Kuşcalı

193-210

Molla Hüsrev'in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr Adlı Eserinin Usûl İlmiyle İlgili Dördüncü Bölümünün Tahkiki

Adel Abed

211-238

Çeviri

İdil (Volga) Bulgarları ve Göçebe Dünya

Selim Karagöz; Fayaz Sharipovich Huzin- Zufar Gumarovich Şakirov

239-254

Kalvin’in Enstitüleri’nde Negatif Tecrübe ve Bunun Sistematik Sonuçları

William A. Wright; Mahmut Toptaş

255-276

Kitap Tanıtımı

El-İmam el-Mâtürîdî ve Menhecu Ehli’s-Sünne fî Tefsîri’l-Kur'an, Ahmet Sa‘d ed-Demenhûrî

Süleyman Narol

277-286

İslam Düşüncesinde Değerler Metafiziği, İbrahim Çetindaş

Aysel Bengi

287-292