İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Main Article Content

Ali Kuşcalı
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.584413
Atıf: Kuşcalı, Ali. "İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". Mütefekkir 6/11 (2019): 193-210. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.584413.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kaygı, bireyin günlük yaşantısında sergileyeceği davranışlar üzerinde negatif etkilere yol açan olumsuzluklara verilen genel isimdir. Kaygı seviyesi yüksek bireylerin huzursuzluk yaşaması, iletişimlerinde aksamaların ortaya çıkması gibi hususlar söz konusu olabilmektedir. Var olan çeşitli kaygı türleri arasında mesleki kaygı da önemli bir yer tutmaktadır. Mesleki kaygı, bireyin mesleği dolayısıyla sahip olduğu kaygıları anlatmaktadır. Bu çalışma öğretmen adayı olan İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin mesleki kaygılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğrenim gören 302 katılımcı üzerinde, yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre mesleki kaygılarının daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda mesleki kaygı alt faktörlerinden “mesleki yeterlik kaygısı” ile “öğrenci kaygısı” ve “meslektaş kaygısı” ile “öğrenci kaygısı” arasında yüksek düzeyde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kaygı, Kaygı Düzeyi, Mesleki Kaygı, Öğrenci Kaygısı, İslami İlimler

Article Details

Kaynakça

 • Aktan, Ercan. “Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 11/2 (2018): 35-36.
 • Atmaca, Hasan. “Almanca, Fransızca ve İngilizce Öğretmenliği Bölümlerinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish and Turkic 8/10 (2013): 67-76.
 • Bakırcıoğlu, Rasim. İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara: Anı Yayıncılık, 2005.
 • Bozdam, Ahmet. Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2008.
 • Cüceloğlu, Doğan. İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015.
 • Çakmak, Veysel. İletişim Kaygısı ve Sosyal Medya. Konya: Eğitim Yayınevi, 2018.
 • Doğan, Türkan - Çoban, Aysel Esen. “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim 34/153 (2009): 157-168.
 • Fuller, F. F.. “Concerns of Teachers: A Developmental Conceptualization”. American Educational Research Journal 6/2 (1969): 207-226 .
 • Gerçek, Merve. “Mesleki Kaygı ve Kariyer Uyumluluğu Arasındaki İlişkiler: Öğretmen Adayları Açısından Bir İnceleme”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20/2 (2018): 297-312.
 • Gümrükçü Bilgici, Bahar - Deniz, Ümit. “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Gelecek Kaygılarının İncelenmesi”. Kastamonu Eğitim Dergisi 24/5 (2016): 2353-2372.
 • Kaya, Mevlüt - Varol, Kübra. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği)”. Ondokuz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2004): 191-211.
 • Korukçu, Adem - Acuner, H. Yusuf. “İlâhiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Yabancı Dil Yetkinlik Beklentisi Ve Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı -Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği-”. Hitit üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/2 (2012): 191-211.
 • Köroğlu Ertuğrul. “Kaygılarımız Korkularımız Nedir? Nasıl Baş Edilir?”. Ankara: HYB Yayıncılık, 2012.
 • Taşğın Özden. “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Kastamonu Eğitim Dergisi 14/2 (2006): 679-686.
 • Türkdoğan, Saniye Can. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlere Göre Meslek Kaygıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, 2014.
 • Uygun, Kamil - Avaroğulları, Muhammet - Oran, Mehmet. “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 11/21 (2016): 417-436
 • Yeşilyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri: Gelişimsel Yaklaşım. İstanbul: Nobel Yayınları,, 2008.
 • Yılmaz, Ercan. “Bir Meslek Olarak Öğretmenlik”. Eğitim Bilimine Giriş. Ed. Emin Karip. Ankara: Pegem Akademi, 2007.
 • Yılmaz, Macit. “İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri”, Bilimname 28/1 (2015): 287-310.