El-Fükûk İsimli Eseri Çerçevesinde Sadreddin Konevî’nin Hadis Kullanımı

Main Article Content

Taha Çelik
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Hadis Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.584343
Atıf: Çelik, Taha. "El-Fükûk İsimli Eseri Çerçevesinde Sadreddin Konevî’nin Hadis Kullanımı". Mütefekkir 6/11 (2019): 65-100. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.584343.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Sadreddin Konevî, Anadolu irfânî geleneğinin teşekkülünde kurucu rol üstlenen mutasavvıf âlimlerdendir. Sûfî düşünceye yeni bir boyut kazandıran İbn Arabî’ye uzun süre öğrencilik yapmış, vefatından sonra onun fikirlerinin yerleşmesi, sistemleşmesi ve yayılmasında çok etkin olmuştur. Dönemin önemli âlimlerinin tedrisinden geçen Konevî’nin ilmî yelpazesi geniştir. Tasavvuf literatürüne kazandırdığı başyapıtlar yanında diğer İslâmî ilimlerde telif etmiş olduğu eserleri onun ilmî çeşitliliğini göstermektedir. Konevî’ye dikkatleri celbeden vasfı, tasavvuf ilmindeki yetkinliğine ilaveten özellikle hadisle iştigale geniş vakit ayırmış olmasıdır. Hadis rivayet tarihinin başlangıcına yakın bir milada sahip olan tasavvuf-hadis ilişkisine yönelik tartışmalar hususunda önemli bir yere sahip olan Konevî, hem hadis formasyonu, hem hadis eserleri hem de eserlerinde kullandığı hadislerin otantik değeri açısından derinlemesine tahlil edilmesi gereken bir âlimdir. Konevî’nin hadisçiliği ve kullandığı hadislere dair akademik çalışmalar bulunmakla birlikte eserlerinin her birine yönelik hadis ilmi çerçevesinde yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Müteahhir dönem tasavvuf fikrinin önemli mimarlarından Konevî’nin kullandığı rivayetleri ele alan çalışmalar, Konevî’nin hadisçiliği hakkındaki kanaatlere katkı sağlayacağı gibi Hadis-tasavvuf ilişkisi hususunda zihinlerde yer alan genel kabullere dair tespitlerde bulunmaya da imkân tanıyacaktır. Bu bağlamda makalede İbn Arabî’nin el-Fusûs isimli eserinin klasik manada olmasa da muhtasar bir şerhi sayılan el-Fukûk, hadis ilmi açısından tahlil edilmekte, hadislerinin sıhhat değeri tespit edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Hadis, Konevî, Fükûk, Tasavvuf, İbn Arabî

Article Details

Kaynakça

 • Abdürrezzâk, Ebu Bekir b. Hemmâm es-San’ânî. el-Musannef. I-XI. Thk. Habîbürrahmân el-A’zamî. Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1403.
 • Acluni, Ebü'l-Fida İsmail b. Muhammed. Keşfü’l-Hafâ. Thk. Abdülhamid Hindâvî. Mektebetü’l-Asriyye 2000.
 • Âdil Nüveyhiz. Mu’cemü’l-Müfessirîn. Beyrut: Müessesetü Nüveyhiz, 1988.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdillah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybani. el-Müsned. Thk. Şuayb Arnavud. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001.
 • Ahmed b. Muhammed. Tabakatü’l-Müfessirîn. Thk. Süleyman b. Salih. Suudi Arabistan: Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hıkem, 1997.
 • Ali el-Muttakî, Ali b. Abdülmelik b. Kadı Han Müttaki el-Hindi 975/1567. Kenzü’l-Ummâl. Thk. Bekrî Hayyânî. Beyrut: Müessetü’r-Risâle, 1981.
 • Aydınlı, Abdullah. Kırk Hadis Şerhi. 1. Baskı, İstanbul: İFAV, 2015.
 • Koçkuzu, Ali Osman. "Sadreddin Konevî'nin Hadisçiliği". S.Ü.İ.F. Dergisi 4 (Ocak, 1989).
 • Dalkılıç, Bayram. Sadreddin Konevî’ye Göre Yorum’un İmkânları ve Sınırları-Sınırlılıkları. I. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri. Konya: Mebkam 2010: 67-76.
 • Bayram, Mikâil. “Sadru’d-Din Konevî Kütüphanesi ve Kitapları”. Marife 1/2 (2001): 179-185.
 • Begavî, Ebu Muhammed Muhyissünne Hüseyin b. Mesud. Şerhu’s-sünne. Thk. Şuayb Arnavut. Beyrut: el-Mektebu’l-İslâmî, 1983.
 • Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali. el-Esmâ ve’s-sıfât. Mekke: Mektebetü’s-Sevâdî, 1993.
 • Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali. Şuabü’l-iman. thk. Abdü’l-‘ali Abdülhamit. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2003.
 • Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali. es-Sünenü’l-kebir. Thk. Muhammed Abdulkadir Ata. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye 1424/2003.
 • Bezzâr, Ebu Bekr Ahmed b. Amr. el-Bahru’z-zehhâr müsnedü’l-Bezzâr. Thk. Mahfûzurrahman Zeynullah. Medine: Mektebetü’l-Ulum ve’l-Hikem, 2009.
 • Buhârî, Ebu Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî. el-Edebu’l-müfred. Thk. Semir b. Emin el-Züheyrî. Riyad: Mektebetü’l-Meârif, 1998.
 • Buhârî, Ebu Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm Cu’fî. et-Tarihu’l-kebir. 8 Cilt. Haydarabad: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, ts.
 • Can, Mustafa. “Sadreddin Konevî'nin Eserleri ve Kütüphanesi”. Selçuk Dergisi 4 (1989): 113-127.
 • Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkahir b. Abdurrahman Abdülkahir. Dercü’d-dürer. Thk. Talat Salah el-Ferhân-Muhammed Edib Şekûr. Amman: Dâru’l-Fikr, 2009.
 • Dârekutnî, Ebu’l-Hasan Ali b. Ömer b. Ahmed. Sünenü’d-Dârekutnî. 5 Cilt. Thk. Şuayb Arnavut, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2004.
 • Dârimî, Ebu Muhammed Abdullah b. Abdirrahman b. Fazl. Sünen. Thk. Nebil Haşim el-Ğamri. Beyrut: Dâru’l-Beşâir, 2013.
 • Demirli, Ekrem, “Sadreddin Konevî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35: 420-425. İstanbul: TDV Yayınları, 2008.
 • Deylemî, Şiruye b. Şehredar. Firdevs. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986.
 • Dûlâbî, Ebû Bişr Muhammed b. Ahmed b. Hammad. el-Künâ ve’l-esmâ. Ebu Kuteybe El-Faryâbî. Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2000.
 • Ebu Dâvûd et-Tayâlisî, Süleyman b. Dâvûd b. el-Carud el-Fârisî, Müsned. 4 Cilt. Thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî. b.y.: Dâru Hicr, 1999.
 • Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah b. İshak İsfahani. Marifetü’s-sahabe. Thk. Adil b. Yusuf. Riyad: Dâru’l-Vatan, 1998.
 • Ebu Nuaym, Ahmed b. Abdullah b. İshak İsfahani. Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ. Mısır: y.y., 1974
 • Ebu Said Osman b. Said. er-Red ale’l-cehmiye. Thk. Bedr b. Abdullah. Kuveyt: Dâru İbni’l-Esîr, 1995.
 • Ebu Ya’la, Ahmed b. Ali b. el-Müsenna el-Mevsılî. Müsned. Thk. Hüseyin Selim Esed. Dımaşk: Dâru’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1984.
 • Ebu’ş-Şeyh. el-Azmâ. Thk. Rızaullah Muhammed İdris. Riyad: Dâru’l-‘Âsıme, 1408.
 • Elbânî, Ebu Abdurrahman Nasıruddin. Silsiletü’l-ehâdisi’d-daîfe ve’l-Mevdûa. Riyad: Mektebetü’l-eârif, 2002.
 • el-Kuzâî, Ebu Abdullah Muhammed b. Selâme. Müsned. Thk. Hamdi b. Abdülmecid, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1986.
 • Eren, Mehmet. Sadreddin Konevî’nin Fatiha Tefsiri ve Tasavvufi Hadis Şerhçiliği. İstanbul: Gelenek yay., 2010.
 • Eren, Mehmet. “Sadreddin Konevî’nin Tasavvufî Hadis Şerhçiliği ‘Hz. Peygamber’in Rüyada Görülmesi Rivayeti’ Çerçevesinde”. 1. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri. Konya: Mebkam, 2008.
 • Ergin, Osman. “Sadraddin al-Qunawi ve Eserleri”. Şarkiyat Mecmuası. 2 Cilt, 1957.
 • Ğumârî, Ahmed b. Muhammed b. Sıddîk. el-Müdâvî. Kahire: Dâru’l-Kütüb, 1996.
 • Hâkim en-Nîsabûrî, Ebu Abdillah İbnü’l-Beyyi Muhammed. el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990.
 • Hakîm et-Tirmizî, Ebû Abdillah Muhammed. Nevâdiru’l-usûl fi ehâdîsi’r-Resûl. Thk. Abdurrahmân Umeyra. Beyrut: Dâru’l-Cîl, ts.
 • Hatib el-Bağdâdî, Ebu Bekir Ahmed b. Ali. el-Fakih ve’l-mütefakkih. Thk. Adil b. Yusuf. Suud: Dâru İbn Cevzî, 1421.
 • Hatib el-Bağdâdî, Ebu Bekir Ahmed b. Ali. Şerafu ashâbi’l-hadis. Thk. Mehmed Said Hatiboğlu. Ankara: Dâru İhyâi’s-Sünneti’n-Nebeviyye, ts.
 • Heysemî, Nureddin Ali b. Ebî Bekr b. Süleyman. Mecmaü’z-zevaid ve menbaü’l-fevâid. Thk. Hüsamettin el-Kutsî. Kahire: Mektebetü’l-Kutsî, 1414/1994.
 • Humeydî, Ebu Bekir Abdullah b. Zübeyr b. İsa. el-Müsned. Thk. Hasan Selim Esed. Dımeşk: Dâru’s-Sekâ, 1996.
 • Iclî, Ebu’l-Hasan Ahmed b. Abdillah b. Salih. Ma’rifetü’s-sikât. b.y.: Dâru’l-Bâz, 1984.
 • İbn Adî, Abdullah b. Adî el-Cürcânî. el-Kamil fî duafâi’r-ricâl. Thk. Adil Ahmed, Ali Muhammed Muavvız. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997.
 • İbn Abdi’l-Berr, Ebu Ömer Cemaleddin Yusuf b. Abdillah b. Muhammed Kurtubî Nemeri. el-İstizkâr. Thk. Salim Muhammed Ata - Muhammed Ali Muavvız. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2000.
 • İbn Abdilberr. Câmiu beyâni’l-İlm ve fadlih. Thk. Ebu’l-Eşbâl ez-Zübeyrî. Suudi Arabistan: Dâru İbni’l-Cevzî, 1994.
 • İbnü’l-Arabî, Muhyiddin. el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye. Lübnan: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • İbn Arrâk, Nurettin Ali b. Muhammed. Tenzîhu’ş-şerîa. Thk. Abdülvehhab Abdüllatif. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1399.
 • İbn Asâkir, Ebu’l-Kâsım Sikatüddin Ali b. Hasan b. Hibetullah 571/1176. Tarihu Dımeşk. 80 Cilt. Thk. Amr b. Ğarâme el-Umrevî. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1995.
 • İbn Ebî Hatim, Ebu Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdris. el-Cerh ve’t-ta’dîl. Beyrut: Dâru İhyâi’t- Turasi’l-Ararbî, 1952.
 • İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed. el-Kitâbü’l-musannef fi’l-ehâdîs ve’l-âsâr. I-VII, Thk. Yusuf el-Hût. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409.
 • İbn Ebî Üsâme, Haris b. Muhammed. Müsned. Thk. Hüseyin Ahmed Salih. Medine: Merkezu Hıdmeti’-Sünne, 1992.
 • İbn Ebi Zemenîn. Usûlü’s-sünne. Thk. Abdullah b. Muammed Abdurrahim. Medine: Mektebetü’l-Gurabâ el-Eseriyye, 1415.
 • İbn Ebi’d-Dünya, Ebu Bekr Abdullah b. Muhammed. Müdaratü’n-nâs. Thk. Muhammed Hayr ramazan Yusuf. Beyrut: Dâru İbn Hazm, 1998.
 • İbn Fûrek, Muhammed b. el-Hasen. Müşkilü’l-hadis ve beyânuh. Thk. Musa Muhammed Ali. Beyrut: Alemü’l-Kütüb, 1985.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali. el-Kavlü’l-müsedded fi’z-zebbi ani’l-müsnedi Ahmed. Kahire: Mektebetü İbn Teymiye, 1401.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali. Lisanü’l-mîzân. Thk. Abdülfettah Ebu Gudde. Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2002.
 • İbn Hıbbân, Ebu Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed. Kitâbu’l-mecrûhîn mine’l-muhaddisîn ve’d-duafâ ve’l-metrûkîn. Thk. Mahmûd İbrâhim Zayed. Halep: Dâru’l-Va’y, 1396.
 • İbn Hıbbân, Ebu Hâtim Muhammed b. Hibban b. Ahmed. Sahîhu İbn Hıbbân. Thk. Şuayb Arnavut. Beyrut: Müessesetür’r-Risâle, 1988.
 • İbn Huzeyme, Ebu Bekr Muhammed b. İshak b. Huzeyme es-Sülemi. Sahîh. 4 Cilt, Thk. Muhammed Mustafa el-’A’zamî. Beyrut: Mektebetü’l-İslâmî, 1992.
 • İbn Huzeyme, Ebu Bekr Muhammed b. İshak b. Huzeyme es-Sülemi. Kitabü’t-tevhid. Thk. Abdülaziz b. İbrahim. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1994.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Fidâ İsmail b. Ömer. Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim. Thk. Sami b. Muhammed Selâme. b.y.: Dâru Taybe, 1999.
 • İbn Mübarek, Ebu Abdurrahman Abdullah b. Mübârek. ez-Zühd ve’r-rekâik. Thk. Habibürrahman el-A’zamî. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • İbnü’l-Cevzî, Abdurrahman b. Ali. el-Mevzû’ât. Thk. Abdurrahman Muhammed Osman. Medine: Mektebetü’s-Selefiyye.
 • İbnü’l-Mulakkın, Siracüddin Ebu Hafs Ömer. Muhtasaru’t-telhîs. Thk. Sa’d b. Abdullah. Riyad: Dâru’l-Asıme, 1411.
 • İshak b. Râhûye, Ebu Ya’kub İshak b. İbrâhim. Müsnedu İshak b. Râhûye. 5 Cilt. Thk. Abdülğafûr b. Abdilhak. Medine: Mektebetü’l-İman, 1991.
 • Kastallânî, Şehabeddin Ahmed b. Muhammed. İrşadü’s-sâri li-şerhi sahihi’l-Buhârî. I-X. Beyrut: Dâru İhyai’t-Türasi’l-Arabi, 1323.
 • Kelâbâdî, Ebu Bekr Muhammed b. İshak. Meâni’l-ahbâr. Thk. Muhammed Hasan Muhammed Hafs. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999.
 • Konevî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. İlyâs el-Konevî ed-Dımaşkî. el-Fükûk. Haz. Muhammed Havâce. Tahran: İntişârât Mûlâ, ts.
 • Konevî, Ebû Abdillâh Şemsüddîn Muhammed b. Yûsuf b. İlyâs el-Konevî ed-Dımaşkî. Fusûsu’l-Hıkem’in Sırları. Trc. Ekrem Demirli. İstanbul: İz Yay., 2003.
 • Leyla Abdülkerim Halife. “Hıtabu’l-Konevî Beyne’t-Teessür bi Hıtabi İbn Arabî ve’t-Temâyüz ani’l-Fükûk ve’n-Nusûs Nemûzecen”. 1. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Bildirileri. Konya: Mebkam, 2008.
 • Ma’mer b. Raşid. el-Câmi’, Thk. Habibü’r-Rahman el-A’zamî, Pakistan: el-Meclisü’l-İlmî, 1403.
 • Mâlik, Ebu Abdillah Mâlik b. Enes el-Himyerî. el-Muvatta. Thk. Muhammed Fuad Abdülbâkî. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1985.
 • Mâlik, Ebu Abdillah Mâlik b. Enes el-Himyerî. Muvattâ (Rivâyetü Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî). Thk. Abdülvehhab Abdüllatif. b.y.: el-Mektebetü’l-İlmiyye, ts.
 • Mizzî, Ebu’l-Haccac Cemaleddin Yusuf b. Abdirrahman. Tehzîbü’l-kemal fî nakdi’r-ricâl. Beyrut: Müessesetür’r-Risâle, 1980.
 • Münâvî, Zeynüddin Muhammed Abdürrauf b. Tacilarifin b. Ali. Feyzü’l-kadîr şerhu’l-câmii’s-sagîr. Mısır: el-Mektebetü’t-Ticâriyye, 1938.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisaburi. el-Künâ ve’l-esmâ. 2 Cilt. Thk. Abdurrahim Muhammed el-Kaşkâri. Medine: Imâdetü’l-Bahsi’l-İlmî, 1984.
 • Nesaî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb. ed-Duafâ ve’l-metrûkîn. Thk. Mahmud İbrahim Zâyid. Halep: Dâru’l-Va’y, 1396.
 • Nesaî, Ebu Abdirrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb. es-Sünenü’l-Kübra. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001.
 • Nevevî, Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya. Tehzibü’l-esmâ ve’l-lügât. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • Nuaym b. Hammad. Kitâbu’l-fiten. Thk. Semir Emin ez-Züheyrî. Kahire: Mektebetü’t-Tevhîd, 1412.
 • Ömer Rıza Kehhâle. Mu’cemü’l-Müellifîn. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, ts.
 • Sa’dî b. Mehdi el-Hâşimî. Ebu Zür’a er-Râzî ve cühûdüh fi’s-sünneti’n-Nebeviyye. Medine: y.y.,1982.
 • Sa’lebî, Ahmed b. Muhammed b. İbrahim. el-Keşf ve’l-beyân an tefsîri’l-Kur’ân. Thk. Ebu Muhammed b. Aşur. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 2002.
 • Safedî, Selahaddin Halil. el-Vâfî bi’l-vefeyât. Thk. Ahmed el-Arnavud. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâs, 2000.
 • Sealebî, Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed. el-Cevahiru’l-hısân. eş-Şeyh Muhammed Ali Mu’avvız. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1418.
 • Sehâvî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân. Fethu’l-muğîs. 4 Cilt. Thk. Ali Hüseyin Ali. Mısır: Mektebetü’s-Sünne 1424/2003.
 • Sehâvî, Ebu’l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân. el-Mekâsıdu’l-hasene. Muhammed Osman el-Huşt. Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1915.
 • Suyuti, Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. el-Câmiu’s-sagîr. Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, ts.
 • Suyuti, Ebu’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. el-Leâli’l-masnû’a fi’l-ehâdîsi’l-mevzû’a. Ebu Abdurrahman Muhammed b. Salâh. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1996.
 • Şevkani, Muhammed b. Ali. Fethu’l-Kadir. Dımaşk: Dâru İbn Kesîr, 1414
 • Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyub. el-Mu’cemu’l-kebir. 25 Cilt. Thk. Hamdi Abdülmecid Selefi, Kahire: Mektebetü İbn Teymiye, ts.
 • Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyub. el-Mu’cemü’l-evsat. 10 Cilt, Thk. Tarık b. Ivadullah. Kahire Dâru’l-Haremeyn, ts.
 • Taberânî, Süleyman b. Ahmed b. Eyyub. Müsnedü’ş-şâmiyyîn. Thk. Hamdi b. Abdülmecid. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1984.
 • Taberî, Muhammed b. Cerîr. Câmiu’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’ân. Thk. Ahmed Muhammed Şakir. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2000.
 • Tahavî, Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selame el-Ezdî. Şerhu müşkili’l-âsâr. Thk. Şuayb Arnavut. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1994.
 • Tatlı, Bekir. “Sadreddin Konevî’nin Hadisçiliği Meselesi”. Çukurova Ünviersitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/2 (2014): 39-61.
 • Ukaylî, Ebu Cafer Muhammed b. Amr b. Musa Mekkî. ed-Duafâu’l-kebîr. 4 Cilt. Thk. Abdülmu’tî Emin el-Kal’acî. Beyrut: Dâru’l-Mektebeti’l-İlmiyye, 1984.
 • Uysal, Muhittin. Tasavvuf Kültüründe Hadis. Konya: Yediveren, 2001.
 • Yavuz, Adil. “Sadreddin Konevî’nin Miftahu’l-Gayb Adlı Eserindeki Rivayetlerin Sıhhat ve Delalet Açısından Değerlendirİlmesi”. Sadreddin Konevî “Tasavvuf, Felsefe ve Din”. Konya: y.y., 2018.
 • Yİlmaz, Hasan Kamil. Sadreddin Konevî Kırk Hadis Tercümesi ve Şerhi. İstanbul: Erkam Matbaası 2008.
 • Yİlmaz, Hasan Kamil. Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî’nin Kırk Hadis Şerhi. İstanbul: İFAV Yayınları, 1990.
 • Yılmaz, Muhammet. “Sadreddin Konevî’nin Huzurunda Okunan İbnu’l-Esîr’in Câmi’u’l-Usûl Adlı Eserinin Semâ Kayıtları”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/2 (2013): 1-19.
 • Zehebî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. el-Kâşif. Thk. Muhammed Avvâme - Ahmed Muhammed Nemr Hatîb. Cidde: Dârü’l-Kıble li’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, 1992.
 • Zehebî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. Mîzânü’l-i’tidâl fî nakdi’r-ricâl. Thk. Ali Muhammed el- Bicâvî. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife’rife, 1963.
 • Zehebî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. Siyeru a’lâmi’n-nübelâ. Thk. Şuayb Arnaud. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1985.
 • Zehebî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. Tarihu’l-İslâm ve vefeyâtü’l-meşâhîr ve’l-a’lâm. Thk. Beşşâr Avvâd. b.y.: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 2003.
 • Zehebî, Ebu Abdillah Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman. el-Muğnî fi’d-duafâi’r-ricâl. Thk. Nureddin Itr. b.y.: yy. ts.
 • Zerkeşî, Ebu Abdillah Bedreddin. et-Tezkira fi’l-ehâdîsi’l-müştehira. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986.
 • Ziriklî, Hayrettin. el-A’lâm. b.y.: Dâru’l-İlmi’l-Melâyîn, 2002.