El-İmam el-Mâtürîdî ve Menhecu Ehli’s-Sünne fî Tefsîri’l-Kur'an, Ahmet Sa‘d ed-Demenhûrî

Main Article Content

Süleyman Narol
Selçuk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Tefsir Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.584350
Atıf: Narol, Süleyman. "El-İmam el-Mâtürîdî ve Menhecu Ehli’s-Sünne fî Tefsîri’l-Kur'an, Ahmet Sa‘d ed-Demenhûrî". Mütefekkir 6/11 (2019): 277-286. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.584350.

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Ehl-i sünnet’in Kur'an yorumunun şekillenmesinde önemli bir yeri olan Mâtürîdî, yaşadığı dönem itibariyle oldukça erken sayılabilecek bir dönemde yaşamıştır. Son dönemde İslam dünyasında özellikle onun Kitâbü’t-Tevhîd ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân/Te’vîlâtü Ehli’s-Sünne isimli eserlerinin tercüme edilmesi ve tahkikli baskılarının neşred ilmesi ile birlikte, Mâtürîdî’ye olan ilginin ve eserleri üzerine yapılan çalışmaların arttığı görülmektedir. Kelamcı kişiliğinin ağır bastığı Te’vîlâtü’l-Kur'an isimli eseriyle de erken dönemin önemli müfessirlerinden birisi olarak kabul edilen Mâtürîdî’nin bu tefsiri üzerine ülkemizde ve Arap dünyasında onu farklı yönleriyle ele alan pek çok akademik çalışma yapılmış yapılmaya da devam etmektedir. Bunlardan birisi de onun tefsir anlayışını pek çok açıdan inceleyen ve son yıllarda yapılmış en hacimli çalışmalardan biri olan Ahmet Sa‘d ed-Demenhûrî’nin kaleme aldığı el-İmam el-Mâtürîdî ve Menhecu Ehli’s-Sünne fî Tefsîri’l-Kur'an isimli eserdir. Bu çalışmada söz konusu müellifin bu eseri değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Mâtürîdî, Ahmed Sa‘d ed-Demenhûrî, Te’vîlât, Ehl-i Sünnet

Article Details

Kaynakça

  • Bıyıkoğlu, Yakup. “Mâturîdî’nin Tefsir Anlayışı Talip Özdeş, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, ss. 319.". Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 3/2 (Aralık 2017): 365-374.
  • Karataş, Ali. İmâm Mâtürîdî: Kur’ân’ı Kur’ân’la Te’vîli (İmâm Mâtürîdî’nin Kur’an Anlayışı ve Kur’ân’ı Kur’ân’la Te’vîl Yöntemi). İstanbul: Yesevi Yayıncılık, 2014.
  • Mâtürîdî, Muhammed b. Muhammed Ebû Mansûr. Tevîlâtü Ehli’s-Sünne. Thk. Mecdi Bâsellûm. 10 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2005.
  • Özdeş, Talip. Mâtürîdî’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.