e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 7, Sayı 14, Aralık 2020

Araştırma

Et-Tefsîru’l-Kebîr Bağlamında Mukâtil b. Süleyman’ın Esbâb-ı Nüzûl’e Yaklaşımı

Ali KAYA

339-366

İsnad ve Metin Açısından Salavat Hakkındaki Bazı Rivayetlerin Tenkidi

Recep TUZCU

367-390

İbnü’l-Hümâm’a Göre İnsan Hürriyeti Meselesi

Halil ÖZTÜRK

391-420

التوازن البيئي في الشريعة الإسلامية

Enes ELMEDENİ

421-440

Şiî-İmâmî Tefsir Geleneğinde Nesih

Hanefi ŞOLA

441-466

İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu

Yusuf Erdem GEZGİN

467-483

İlk Nâzil Olan Beş Âyetin Münâsebetü’l-Kur’ân İlmi Açısından İncelenmesi

Murat SARIGÜL

485-507

İmam-ı A‘zam Ebû Hanîfe’nin Muâmelât Alanında Yalnız Kaldığı Bazı Görüşler ve Görüşlerin Analizi

Mehmet Ali AYTEKİN

509-536

Suretleri Değiştirilerek (Mesḫ) Azap Olunan Kavimler ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi

Kemal TAŞKIN

537-562

İbnü’s-Salâh’ın Müftü ve Müsteftînin Uyacağı Âdâb/Kurallar Hakkındaki Görüşleri

Fatih ÇİNAR

563-584

Evhadüddîn-i Merâgî’nin Gazellerinde Sâkî Mefhumu

Esengül UZUNOĞLU SAYIN

585-598

Çankırı’nın Tarihsel Depremleri (1875-1900)

Selahattin SATILMIŞ

599-611

Çeviri

علماء الفقه الحنفي الذين نشؤوا في أفغانستان

Adel ABED; Mehterhan FURKANİ

613-634

Kitap Tanıtımı

Usûlü’l-İftâ ve Âdâbuhû, Muhammed Takî el-Osmânî

Ünal ŞAHİN

635-640

Tanrı’yla Kavgalı Adam: Josê Saramago’da Tanrı, Din ve İnsan, Osman Zahid Çifçi

Beheşti Zehra KUBİLAY

641-644