İsnad ve Metin Açısından Salavat Hakkındaki Bazı Rivayetlerin Tenkidi

Main Article Content

Recep TUZCU
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

DOI:

10.30523/mutefekkir.848002
Atıf: Tuzcu, Recep. "İsnad ve Metin Açısından Salavat Hakkındaki Bazı Rivayetlerin Tenkidi". Mütefekkir 7/14 (2020), 367-390. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.848002

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Araştırma salavât kavramı çerçevesinde din algısında gelişim ve değişimi ve ilgili rivâyetleri tahlil yöntemiyle ele almaktadır. Kur’ân’da Allah ve meleklerinin Hz. Peygamber’e salât ettiği bildirilmekte ve Müslümanların da salât etmeleri emredilmektedir. Salavât kelimesi, inananlara Hz. Peygamber’e sürekli duâ, ta’zîm ve itaat etmeleri anlamındadır.. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salât hakkında rivâyetlerde kavrama yüklenen anlam açısından ona dua etmek anlamı ön plana çıktığı görülmektedir. Bu rivâyetlerin bir kısmında Hz. Peygamber’e salât okuyana, Yüce Allah’ın on kere salavât edeceğini ve onu bağışlayacağı bildirilirken; bazı rivâyetlerde ise okunan salâtın Hz. Peygamber’e (s.a.v.) arz edildiği haber verilmektedir. Bu rivâyetlerin bir kısmında ise meleklerin okunan salâvatı Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Cuma günleri arz ettiği haber verilmektedir. Konu ile ilgili bazı rivâyetlerde Hz. Peygamber’in  (s.a.v.) diriltilerek salât aldığı ve okuyana şefaatine nail olacağına dair adıyla, nesebiyle kayıtlı bir belge düzenlediği nakledilmektedir. Araştırmada salavâta farklı anlamlar yükleyerek dinde salavâtın ne olduğu ve konuya dair müşkil arz eden rivâyetler, sıhhati ve sâbit naslar açısından analiz edilerek değerlendirilmiştir.   Bu konuda rivâyetler üzerine yapılan bazı yorumlar ve oluşturduğu çelişkili anlayışlar da değerlendirilmiştir. 

Article Details