Şiî-İmâmî Tefsir Geleneğinde Nesih

Main Article Content

Hanefi ŞOLA
Aksaray Üniversitesi

DOI:

10.30523/mutefekkir.849982
Atıf: Şola, Hanefi. "Şiî-İmâmî Tefsir Geleneğinde Nesih". Mütefekkir 7/14 (2020), 441-466. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.849982

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kur’an’da neshin vaki olup olmnadığı meselesinde dünden bugüne çok şeyler değişmiştir. Buna göre klasik dönemde Kur’an’da neshin vaki olduğuna ilişkin neredeyse bir konsensüs söz konusuyken çağdaş döneme gelindiğinde bunun bir problem olarak görülmeye başlandığına müşahede edilir. Bunu, Sünnî dünyadaki âlim ve araştırmacıların tarihsel süreçte nesh etrafında ortaya koydukları yaklaşımlarda açıkça görmek mümkündür. Buna karşılık Şiî dünyada nesh etrafında meydana gelen tarihsel serancamın nasıl olduğu, nesh anlayışında bir değişim yaşanıp yaşanmadığı meselesi merak konusu olmuştur.


Bu çalışmada Şiî-İmâmî tefsir geleneğinde nesh yaklaşımı ele alınrak incelenmiştir. Şiî-İmâmî geleneği kronolojik olarak dört döneme ayrılmış ve her dönemde iki farklı müfessirin nesh konusuna yaklaşımı ele alınmıştır. Böylece Şîî-İmâmî tefsirlerde nesh anlayışnda bir değişimin yaşanıp yaşanmadığı ortaya konmuştur. Sonuç olarak da Şiî muhitteki nesh anlayışında yaşanan değişim, Sünnî dünyada olduğu gibi olamasa da kısmen benzer değişimlerin yaşandığına tanık olunmuştur.

Article Details