İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu

Main Article Content

Yusuf Erdem GEZGİN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

DOI:

10.30523/mutefekkir.848019
Atıf: Gezgin, Yusuf Erdem. "İslam Ceza Hukuku Bağlamında Büyücülük Suçu". Mütefekkir 7/14 (2020), 467-483. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.848019

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İslam ceza hukuku bağlamında büyücülük konusunun ele alındığı bu çalışmada ilgili suçun uhrevi boyutundan ziyade dünyevi ceza boyutu değerlendirilmiştir. Pozitif ceza hukukunda büyücülüğün cezası sadece halkın dini duygularını istismar ve nitelikli dolandırıcılık gibi unsurlar üzerinden değerlendirilmektedir. Halbuki İslam ceza hukukunda konunun bağlamı direk failin gerçekleştirdiği büyü fiilidir. Bu kapsamda ilk olarak büyücülük ve büyü ile ilgili kavramsal bir çerçeve sunulmuş; çalışmanın temel problemi ele alınmıştır. Akabinde gerek fıkıh mezhepleri gerek ilgili mezheplerin mensup oldukları kelam otoritelerine göre büyünün hakikat veya hayal olmasıyla ilgili mahiyet tartışmaları değerlendirilmiştir. Ayrıca büyücülüğün fıkhî hükümleri kapsamında mezheplerin görüşleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tabiatıyla ceza hukuku bağlamında bir hüküm verebilmek için kavram analizi, problemin mahiyeti ve fıkhî hükümlerin ele alınması zaruridir. Büyücülüğün mahiyeti ve fıkhî hükmü konusunda bir neticeye ulaştıktan sonra ceza hukuku bağlamında görüşler ifade edilmiştir. Neticede ulaşılan sonuç ve değerlendirmeler ile çalışma araştırmacılara sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Ceza Hukuku, Sihir, Büyü, Had, Ta‘zir 

Article Details