e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 10, Sayı 19, Haziran 2023

Son Sayı: Mütefekkir

Araştırma

Hatîb el-Bağdâdî’ye Göre İctihad ve Taklid

Doç. Dr. Yusuf EŞİT

1-21

İbn Rüşd’de İrade Teorisi ve İrade-Siyaset İlişkisi

Doç. Dr. Tuncay AKGÜN

23-45

Tevhidin Ulûhiyyet, Rubûbiyyet ve İsim-Sıfat Şeklinde Tasnifinin Tarihî Süreci ve Kritiği

Doç. Dr. Murat AKIN

47-66

Müşriklerin Tevhide Aykırı Uygulamaları: Hac Örneği

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK

67-89

İspirli Ömer Efendi’nin Ferâiz Risâlesi Bağlamında Zevi’l-Erhâm Meselesine Dair Çözümler

Doç. Dr. Ahmet EKŞİ

91-115

Küşâcim’in Şiirlerinde Dönemin Sosyal Hayatına Dair İzler

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZEL

117-143

Kudâme b. Caʿfer’in Şiir Tenkidine Yapılan Eleştirilerin Değerlendirilmesi: Yunan Felsesefesi ve Mantık İlminden Etkilenmesi Örneği

Arş. Gör. Dr. Zahit KAPLANGÖZ

145-168

Tasavvufun Gâye ve Yöntemini Belirleyen Bir Kavram Olarak Ezeliyet: Cüneyd-i Bağdâdî’de İnsanın Ezelîliği Düşüncesi

Arş. Gör. Dr. Melek KARACAN

169-191

Muhammed Ziyâeddin Taşkesânî (Taşkesenli) ve Sarf Risâlesi

Öğr. Gör. Mehmet Nezir ESİN

193-211

Hz. İbrâhîm’in Kurbanlık Oğlu Meselesi

Dr. Zekeriya EFE

213-234

Antik Mısır’da Tanrı ve Ölüm Tasavvurları

Meryem KARAGÜLLE ÇİFÇİ

235-255

Şûranın Yönetimdeki Yeri ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği

Dr. Evren DİNÇER- Öğr. Gör. Vahit BÖLÜKBAŞ

257-275

Çeviri

Ahlâk ve Demokrasi

Prof. Dr. Emile BOUTROUX; Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ

277-285

Kitap Tanıtımı

Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi, Adem İnce

Vahide Nur BAYRAK

287-292

Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler, Nazif Yılmaz

Ünal KILIÇARSLAN

293-299

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan, dini araştırmalar alanında uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Dergi Arşivi

Dergimizin geçmiş sayılarına ait arşive web sayfamızdan erişebilirsiniz.

10

Yıl

19

Sayı

198

Yazar

245

Makale