e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 10, Sayı 20, Aralık 2023

Son Sayı: Mütefekkir

Araştırma

İslâm Borçlar Hukukunda Teaddînin Tespitinde Örfün Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin KIZILAY

307-324

Zihin Felsefesi Bağlamında Ruh Kavramının Bilinç Kavramına Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Adem TÜLÜCE

325-344

İbnü’l-Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neşr’inde Med ve Kasr Konularının İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKSOY- Doç. Dr. Murat AKKUŞ

345-366

Kur’an’ı Tercüme Eden Gayrimüslim Kadınlar ve Tercümeleri

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

367-392

Abdullah Eyyûbî’nin Okçuluğa Dair Eserinin Osmanlı Kırk Hadis Edebiyatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Ali SEVER

393-415

Şeyhülislâm ‘Alâeddin el-‘Arabî’nin ‘Asr Sûresi Tefsiri ve Metodu

Doç. Dr. Ziyad RAVASDEH

417-440

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretiminin İdeal Yaşı

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER

441-463

Kıraat İmamlarından Nafi‘, İbn Kesîr ve İbn Âmir’in Hadis Rivayetindeki Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman BULGURCU

465-482

Savaş ve Barış Ahlâkı: Dinî Metinler, Uluslararası Hukuk ve Sivil Toplum Örgütleri Zemininde Bir Yaklaşım

Dr. Rıza KARABAĞ

483-513

Siyasetnâme Literatüründe Öne Çıkan İslâm Siyaset Ahlâkının Temel İlkeleri

Öğr. Gör. Dr. Salih ŞAHİN

515-545

Kur’ân'ın Temel İlkelerinin İnşâsı Bağlamında Meâric Sûresi

Derya GÜNEY

547-567

Şeyhü’l-İslâm Zekeriyyâ el-Ensârî’ye Nispeti Hatalı Eserler

Arş. Gör. Nurettin YILDIRIM

569-586

Çeviri

Değer ve Varoluş

Arş. Gör. Nuri ÇİÇEK

587-604

Kitap Tanıtımı

Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber, Yusuf Acar

Arş. Gör. Dr. Ali Rıza KARA

605-609

Müteşâbih Hadislerin Yorumu, Osman Bodur

Ali COŞKUN

611-616

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan, dini araştırmalar alanında uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup, yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Dergi Arşivi

Dergimizin geçmiş sayılarına ait arşive web sayfamızdan erişebilirsiniz.

10

Yıl

20

Sayı

212

Yazar

260

Makale