e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 10, Sayı 20, Aralık 2023

Araştırma

İslâm Borçlar Hukukunda Teaddînin Tespitinde Örfün Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin KIZILAY

307-324

Zihin Felsefesi Bağlamında Ruh Kavramının Bilinç Kavramına Dönüşümü

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Adem TÜLÜCE

325-344

İbnü’l-Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neşr’inde Med ve Kasr Konularının İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKSOY- Doç. Dr. Murat AKKUŞ

345-366

Kur’an’ı Tercüme Eden Gayrimüslim Kadınlar ve Tercümeleri

Prof. Dr. Hidayet AYDAR

367-392

Abdullah Eyyûbî’nin Okçuluğa Dair Eserinin Osmanlı Kırk Hadis Edebiyatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Arş. Gör. Ali SEVER

393-415

Şeyhülislâm ‘Alâeddin el-‘Arabî’nin ‘Asr Sûresi Tefsiri ve Metodu

Doç. Dr. Ziyad RAVASDEH

417-440

Kur’ân-ı Kerîm Eğitim ve Öğretiminin İdeal Yaşı

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim ÖNDER

441-463

Kıraat İmamlarından Nafi‘, İbn Kesîr ve İbn Âmir’in Hadis Rivayetindeki Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman BULGURCU

465-482

Savaş ve Barış Ahlâkı: Dinî Metinler, Uluslararası Hukuk ve Sivil Toplum Örgütleri Zemininde Bir Yaklaşım

Dr. Rıza KARABAĞ

483-513

Siyasetnâme Literatüründe Öne Çıkan İslâm Siyaset Ahlâkının Temel İlkeleri

Öğr. Gör. Dr. Salih ŞAHİN

515-545

Kur’ân'ın Temel İlkelerinin İnşâsı Bağlamında Meâric Sûresi

Derya GÜNEY

547-567

Şeyhü’l-İslâm Zekeriyyâ el-Ensârî’ye Nispeti Hatalı Eserler

Arş. Gör. Nurettin YILDIRIM

569-586

Çeviri

Değer ve Varoluş

Arş. Gör. Nuri ÇİÇEK

587-604

Kitap Tanıtımı

Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber, Yusuf Acar

Arş. Gör. Dr. Ali Rıza KARA

605-609

Müteşâbih Hadislerin Yorumu, Osman Bodur

Ali COŞKUN

611-616