e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Kitap Tanıtımı

Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber, Yusuf Acar الحديث الأندلسي وابن عبد البر Andalusian Hadithism and Ibn Abdilber, Yusuf Acar

Arş. Gör. Dr. Ali Rıza KARA Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı 0000-0002-4465-1177

DOI:

10.30523/

Nasıl Atıf Yapılır

Kara, Ali Rıza . "Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber, Yusuf Acar". . Mütefekkir 10/20 (2023), 605-609. https://doi.org/10.30523/

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Endülüs yaklaşık sekiz asır boyunca Batı’da İslam medeniyetinin hüküm sürdüğü bir coğrafya olmuştur. Bu coğrafyada gerek İslam gerekse fen ilimlerinde birçok çalışma kaleme alınmıştır. Hadis ilmi açısından da Endülüs münbit bir bölge olmuştur. Zira buradaki bazı hadis faaliyetleri öncelikle bu coğrafyada başlamış sonrasında ise diğer bölgelerdeki hadis çalışmalarına kaynaklık etmiştir. Bu noktada öne çıkan bir isim, hicrî beşinci asırda yaşamış olan İbn Abdilber’dir. O, birçok eser kaleme almış bunlar içerisinden daha çok et-Temhîd ve el-İstizkâr’ın şöhret bulduğunu söyleyebiliriz. Tanıtım ve değerlendirmesini amaçladığımız Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber adlı çalışma, hem Endülüs hem de İbn Abdilber’in hadisçiliği konu edinmektedir. Yazar, giriş kısmında İbnu’s-Salâh’la birlikte hadis usûlünün indirgemeci bir yapıya dönüşerek Şâfiî ve Eş‘arî düşünceyi temsîl ettiğine dikkat çekmiştir. Müellif, İbnü’s-Salâh’ın hadis usûlü kaynakları arasında İbn Abdilber’in de yer aldığını bu nedenle onun bu konudaki görüşlerinin tahlil edilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. İlk bölümde Endülüs’te hadis iliminin nasıl başlayıp, gelişim gösterdiği ele alınmıştır. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise İbn Abdilber ve onun hadisçiliği üzerinde yoğunlaşılmıştır.

كانت الأندلس منطقة جغرافية سيطرت فيها الحضارة الإسلامية في الغرب لمدة ثمانية قرون تقريبًا. وقد كتبت العديد من الدراسات في هذه الجغرافيا، سواء في العلوم الإسلامية أو الفيزيائية. وكانت الأندلس أيضًا منطقة خصبة من حيث علم الحديث. لأن بعض أنشطة الحديث هنا بدأت لأول مرة في هذه الجغرافيا ثم أصبحت مصدرًا لدراسات الحديث في مناطق أخرى. ومن الأسماء البارزة في هذه المرحلة ابن عبد البر الذي عاش في القرن الخامس الهجري. لقد كتب العديد من المؤلفات، ويمكننا أن نقول أن التمهيد والاستذكار اشتهرا منها. تتناول الدراسة التي تحمل عنوان الحديث الأندلسي وابن عبد البر، والتي نهدف إلى التعريف بها وتقييمها، كلاً من الحديث الأندلسي وابن عبد البر. يشير المؤلف في المقدمة إلى أن طريقة الحديث مع ابن الصلاح تحولت إلى بنية اختزالية تمثل الفكر الشافعي والأشعري. وأكد المؤلف أن ابن عبد البر كان من مصادر حديث ابن الصلاح، ولذلك ينبغي تحليل آرائه في هذا الموضوع. يتناول الجزء الأول كيفية نشأة علم الحديث وتطوره في الأندلس. وفي الباب الثاني والثالث تم التركيز على ابن عبد البر وحديثه.

Andalusia was a geography where Islamic civilisation ruled in the West for about eight centuries. Many works in both Islamic and scientific sciences were written in this geography. Andalusia has also been a fertile region for the science of hadith. Because some hadith activities started in this geography first and then became a source for hadith studies in other regions. A prominent name at this point is Ibn 'Abdilber, who lived in the fifth century of Hijri. He wrote many works, among which we can say that al-Tamhīd and al-Istizkār are more famous. The study entitled Andalusian Hadithism and Ibn 'Abdilber, which we aim to introduce and evaluate, deals with both Andalusia and Ibn 'Abdilber's hadithism. In his introduction, the author draws attention to the fact that with Ibn al-Salāh, the hadīth methodology turned into a reductionist structure and became representative of Shāfi'ī and Ash'arite thought. The author emphasised that Ibn 'Abd al-'Abdilber was among Ibn al-Salāh's sources of hadīth methodology, and therefore, it is necessary to analyse his views on this subject. In the first chapter, how the science of hadith started and developed in Andalusia is discussed. The second and third chapters focus on Ibn 'Abdilber and his hadithism.

Anahtar Kelimeler:

Hadis, Endülüs, İbn Abdilber
الحديث, الأندلسي, ابن عبد البر
Hadith, Andalusia, Ibn Abdilber

Referanslar

  • Acar, Yusuf. Endülüs Hadisçiliği ve İbn Abdilber. Ankara: TDV Yay., 2020.
  • Kara, Ali Rıza. Endülüs Hadis Şerhçiliği (Hicrî III-VI. Asırlar). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Doktora Tezi, 2023

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.