e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 7, Sayı 13, Haziran 2020

Araştırma

İslam Düşünce Tarihinde Fıkhî İhtilâf

İsa ATCI

13-34

Sahâbî Büdeyl b. Verkâ‘ el-Huzâî’nin Hayatı

Mithat ESER

35-52

Akıl Anlayışları ile Temel İlkeleri Arasındaki İlişki Açısından Bir Mu‘tezile-Eş‘ariyye Mukayesesi

Hüseyin KAHRAMAN

53-74

XV. Yüzyıl Osmanlısında Hakikate Aşkla Bir Yolculuk: Yûsuf Hakîkî’de Felsefe, Akıl ve Aşk

Zübeyir OVACIK

75-100

Cemâleddin Aksarâyî’nin Fıkhî Konuları Çözümleme Metodu: el-Es’ile ve’l-ecvibe Kitabı Örneğinde

Mehterhan FURKANİ

101-128

Beyazperdenin Sahte Kurgusu: Hollywood Dünyasından Örneklerle Hipergerçekliğin İnşası

Mustafa SARMIŞ

129-152

İslam Yargılama Hukukunda İstinâbe

Mustafa HAYTA

153-176

Bir Vakit Namazı Terk Edenin Durumuyla İlgili Bazı Rivayetlerin Kritiği

Abdulvehhab GÖZÜN

177-200

El-Hansâ’ Bint ‘Amr: Eski Arap Şiirinde Öncü Bir Mersiye Şairi Hanım

Esat AYYILDIZ

201-224

Şer‘î Naslar Bağlamında Nikâh Lafzı ve Fıkhî Tesiri

Fatih ÇİNAR

241-256

Sa‘dî-i Şîrâzî’nin Gazellerinden Örneklerle Farsça Bağımlı Birleşik Cümle Çeşitleri

Pelin Seval ÇAĞLAYAN ESEN

241-256

Türk Siyasal Hayatında Sıra Dışı Bir Teşebbüs Olarak Sine-i Millet Denemeleri

Murat YILDIZ

257-282

Çeviri

Cüneyd-i Bağdâdîye Göre Velâyet

Ahmet T. KARAMUSTAFA; Melek KARACAN

283-290

Endülüs’ün Büyük Filozofu İbn Bâcce

M. Saghir Hasan MASÛMÎ; Bayram TAMTÜRK

291-306

Kitap Tanıtımı

Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular: Büyük Muhaddis Şuayp Arnavut ile Söyleşi, Enbiya Yıldırım

Kemal TAŞKIN

307-312

İmâm Mâturîdî’nin Âlemin Ontolojik Yapısı Hakkında Filozofları Eleştirisi, Tahir Uluç

Halil İbrahim DELEN

313-318