e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 4, Sayı 7, Haziran 2017

Araştırma

Din-Birey ve Toplum İlişkisi Üzerine (Ünver Günay, Peter Berger, E. M. Hamdi Yazır Örneği)

Mustafa Özdemir

9-19

Şemsuddin es-Semerkandî, Mâturîdîlik, Îman, Küfür, Amel

Hasan Türkmen

21-39

Hz. Peygamber’in İslâm Tebliğine Karşı Şair ve Siyasî Liderlerin İlk Tavırları ve Şiir Alanında Yaşanan Gelişmeler

Mehmet Şimşir

41-61

Tanrı’nın Gizlenmesine Dair Farklı Yaklaşımlar

Yaşar Türkben

63-77

Bergson Felsefesinde Bilinç, Süre, Madde ve Evrim İlişkisi Bağlamında Hayat

Ceyhun Akın Cengiz

79-98

Kerbelâ’yı Yaşamış Şiirler: “Hz. Hüseyin” ve “Öteki” Portreleri Yönüyle Kerbelâ Olayının Arap Şiirindeki İlk Yankıları

İbrahim Fidan

99-123

Cemâleddîn Aksarâyî’ye Nispet Edilen Hâşiye ale’l-Keşşâf’ta Ayetlere Dilbilimsel Yaklaşımlar

Mehmet Kaya

125-153

Hamevî’nin İthâfü’l-Ezkiyâ Bi Tahkîki Mes’eleti ‘İsmeti’l-Enbiyâ Adlı Risalesi

Necattin Hanay- İsmail Bayer

155-172

Cemal-i Halvetî el-Aksarayî’nin Esraru’l-Vudû Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi

Mehterhan Furkani

173-195

Molla Hüsrev’in Nakdu’l-efkâr fî reddi’l-enzâr Adlı Eserinin Birinci Bölümünün Tahkik ve İnceleme Çalışması

Mustafa Şen

197-229

Molla Hüsrev’in Nakdu'l-efkâr fî reddi'l-enzâr Adlı Eserinin Üçüncü Bölümünün Tahkik ve İnceleme Çalışması

Anas Almadani

231-260

Çeviri

Dilden Düşünceye

Hasan Hanefi; Abdullah Hacıbekiroğlu

261-272