Dilden Düşünceye

Main Article Content

Hasan Hanefi

Abdullah Hacıbekiroğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.331619
Atıf: Hanefi, Hasan. "Dilden Düşünceye". çev. Abdullah Hacıbekiroğlu. Mütefekkir 4/7 (2017), 261-272. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.331619

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu makale en genel ifadesiyle dil-düşünce ilişkisini incelemektedir. Yazara göre geçmişteki dil bilginlerinin büyük çoğunluğu ve Arap dil kurumları, dili lafız ve terkiplerden ibaret görmektedir. Oysa dil kullanım içindir, anlaşma ve iletişimin kendisiyle yapıldığı bir araçtır. Dil, doğası gereği yasalaştırma, karmaşıklık ve şekilciliğe karşıdır. Bütün dillerde sabit ve değişken unsurlar vardır. Sabit, dilin nesiller arasında varlığını devam ettirmesini, değişken ise dilin değişen olguların verilerine göre sürekli yenilenme ve adaptasyonunu ihtiva eder. Arap dünyasında fasih (standart) dil ve âmmice şeklinde iki dillilik baş gösterince Arap dil kurumları fasih dili savundular. Buna karşılık bazı kesimler de âmmiceyi savunma noktasında direnç gösterdiler. Dil kurumlarının fonksiyonu âmmicenin aşırılığına karşı fasih dili korumakla sınırlı kaldı. Hasan Hanefî dilin çok zengin ve geniş bir sistem olduğunu izah ettikten sonra Arap dil kurumlarının dilden düşünceye ve düşünceden âleme dönüşümü/değişimi için gerekli bir programa sahip olmadığını iddia etmektedir. Bazı kelime ve kavramlar üzerinden dil-düşünce ilişkisini irdelemeye devam eden Hasan Hanefî’ye göre dil-düşünce problemlerinin çözümlenmesi veya minimize edilmesi dilcilerin omuzundadır.

Anahtar Kelimeler:

Dil, Düşünce, Dilbilim, Arap Dil Kurumları

Article Details

Kaynakça

  • Hanefî, Hasan, et-Turâs ve’t-Tecdîd Mevkifunâ mine’t-Turâsil’l-Kadîm, 1. Baskı, el-Merkezu’l-‘Arabî li’l-Bahs ve’n-Neşr, Kahire 1980.
  • es-Salih, Subhî, Dirâsât fî Fıkhi’l-Luga, Dâru’l-İlmi’l-Melâyîn, 16. Baskı, Beyrut 2004.
  • Uzun, Tacettin, Arapça Sarf-Nahiv Terimleri Sözlüğü, Damla Ofset, Konya 1997.