Hamevî’nin İthâfü’l-Ezkiyâ Bi Tahkîki Mes’eleti ‘İsmeti’l-Enbiyâ Adlı Risalesi

Main Article Content

Necattin Hanay
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı

İsmail Bayer
Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.331949
Atıf: Hanay, Necattin. Bayer, İsmail. "Hamevî’nin İthâfü’l-Ezkiyâ Bi Tahkîki Mes’eleti ‘İsmeti’l-Enbiyâ Adlı Risalesi". Mütefekkir 4/7 (2017), 155-172. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.331949

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İsmet-i enbiyâ (peygamberlerin günahtan korunmuşluğu) meselesi, İslam düşünce tarihinde erken dönemlerden itibaren varlığını hissettiren konulardan biridir. Şihabüddîn Ahmed b. Muhammed el-Hamevî’ye (ö. 1098/1687) ait İthâfü’l-ezkiyâ bi tahkîki mes’eleti ʻismeti’l-enbiyâ adlı risale, bu alandaki müstakil eserlerden biridir. Mutezilî-Hanefî âlimlerinden Muhtâr b. Mahmûd ez-Zâhidî (ö. 658/1260) tarafından nakledilen “bazı peygamberlerin bazen günah işledikleri”ne dair itikadî görüş, İbn Nüceym (ö. 970/1563) tarafından Sünnî-Hanefî dünyasının önemli eseri olan el-Eşbâh ve’n-nezâir’e taşınmış ve bu sebeple özel bir dikkat celp etmiştir. Elinizdeki çalışma, Hamevî’nin ilgili görüşü tartıştığı risalesine dair bir incelemeyi ve eserin tenkitli tahkikini sunmaktadır. Müellif konuyla ilgili günah kavramını küfür, yalan ve diğer günahlar tasnifi altında değerlendirmekte; yine günahları büyük ve küçük, kasten ve sehven, te’vîl hatasına dayanan ve dayanmayan, saygınlığı zedeleyen ve zedelemeyen, yasal yaptırımı olan ve olmayan, başlanılan veya devam ettirilen, vahiyden önce ve sonra ayırımına tabi tutarak konunun çözümüne adım adım gitmektedir. Diğer bir ifadeyle çözüme giden yolda, değinilen görüşün pratikteki karşılıkları üzerinden daha somut bir zemin oluşturulmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

İsmet-i Enbiyâ, el-Hamevî, İthafü’l-ezkiyâ, ez-Zâhidî, İbn Nüceym

Article Details

Kaynakça

 • ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٩.
 • الإسفرايني، طاهر بن محمد، التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، الطبعة الأولى، بيروت ١٩٨٣.
 • الإيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، المواقف، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت ١٩٩٧.
 • الجويني، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، الوفاء–المنصورة، الطبعة الرابعة، مصر ١٤١٨.
 • حسن العطار، حاشية العطار على جمع الجوامع (للسبكي)، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٩.
 • الحموي، أحمد بن محمد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٥.
 • الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣.
 • السيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير لابن الهمام، دار الفكر، بيروت بدون تاريخ.
 • شيخ الإسلام زكريا الأنصارى، غاية الوصول في شرح لب الأصول، دار الكتب العربية الكبرى، مصر بدون تاريخ.
 • العبادي، أحمد بن قاسم، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع، دار الكتب العبمية، الطبعة الثانية، بيروت ٢٠١٢.
 • الهروي، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا القاري، شرح الشفا للقاصي عياض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت ١٤٢١.
 • العمراني، يحيى بن أبي الخير، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف، الرياض ١٩٩٩.
 • القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الفكر، بيروت، ٢٠٠٢.
 • القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض ٢٠٠٣.
 • كحالة، عمر بن رضا الدمشقي، معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي، بيروت بدون تاريخ.
 • المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨.
 • النسفى، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود، شرح العمدة فى عقيدة أهل السنة والجماعة، تحقيق: عبد الله محمد عبد الله إسماعيل، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى، القاهرة ٢٠١١.
 • Bulut, Mehmet, “İsmet”, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 134-136.
 • Cebertî, Abdurrahman b. Hasan, ʻAcâibü’l-âsâr fi’t-terâcimi ve’l-ahbâr, thk. Abdurrahim Abdurrahman, Daru’l-Kütübi’l-Mısriyye, Bulak 1998.
 • http://kadl.sa/default.aspx (et. 02.12.2016).
 • http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/yazma_eserler_tahkik_esaslari.pdf (et. 15.12.2016)
 • İbn ʻÂbidîn, “Refʻu’l-iştibâh ʻan ʻibârati’l-eşbâh”, Mecmûʻatü resâ’ili İbn ʻÂbidîn, Dersaadet 1325.
 • Kehhâle, Ömer Rıza, Muʻcemü’l-müellifîn, Müessesetü’r-Risale, Beyrut 1414/1993.
 • Özel, Ahmet, Hanefi Fıkıh Alimleri ve Diğer Mezheplerin Meşhurları, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ankara 2014.
 • Özen, Şükrü, “Zâhidî”, DİA, İstanbul 2013, XLIV, 81-85.
 • Sinanoğlu, Mustafa, “Hamevî, Ahmed b. Muhammed”, DİA, İstanbul 1997, XV, 456-457.
 • Yavuz, Yusuf Şevki, “İsmetü’l-Enbiyâ”, DİA, İstanbul 2001, XXIII, 141-142.
 • Pertev Paşa (nu: 624) Nüshasının ilk ve son sayfaları.