e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 10, Sayı 19, Haziran 2023

Araştırma

Hatîb el-Bağdâdî’ye Göre İctihad ve Taklid

Doç. Dr. Yusuf EŞİT

1-21

İbn Rüşd’de İrade Teorisi ve İrade-Siyaset İlişkisi

Doç. Dr. Tuncay AKGÜN

23-45

Tevhidin Ulûhiyyet, Rubûbiyyet ve İsim-Sıfat Şeklinde Tasnifinin Tarihî Süreci ve Kritiği

Doç. Dr. Murat AKIN

47-66

Müşriklerin Tevhide Aykırı Uygulamaları: Hac Örneği

Doç. Dr. Mustafa KARABACAK

67-89

İspirli Ömer Efendi’nin Ferâiz Risâlesi Bağlamında Zevi’l-Erhâm Meselesine Dair Çözümler

Doç. Dr. Ahmet EKŞİ

91-115

Küşâcim’in Şiirlerinde Dönemin Sosyal Hayatına Dair İzler

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZEL

117-143

Kudâme b. Caʿfer’in Şiir Tenkidine Yapılan Eleştirilerin Değerlendirilmesi: Yunan Felsesefesi ve Mantık İlminden Etkilenmesi Örneği

Arş. Gör. Dr. Zahit KAPLANGÖZ

145-168

Tasavvufun Gâye ve Yöntemini Belirleyen Bir Kavram Olarak Ezeliyet: Cüneyd-i Bağdâdî’de İnsanın Ezelîliği Düşüncesi

Arş. Gör. Dr. Melek KARACAN

169-191

Muhammed Ziyâeddin Taşkesânî (Taşkesenli) ve Sarf Risâlesi

Öğr. Gör. Mehmet Nezir ESİN

193-211

Hz. İbrâhîm’in Kurbanlık Oğlu Meselesi

Dr. Zekeriya EFE

213-234

Antik Mısır’da Tanrı ve Ölüm Tasavvurları

Meryem KARAGÜLLE ÇİFÇİ

235-255

Şûranın Yönetimdeki Yeri ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği

Dr. Evren DİNÇER- Öğr. Gör. Vahit BÖLÜKBAŞ

257-275

Çeviri

Ahlâk ve Demokrasi

Prof. Dr. Emile BOUTROUX; Doç. Dr. Osman Zahid ÇİFÇİ

277-285

Kitap Tanıtımı

Varoluşun Tınısı: Modernite ve Yaşama Sanatının Yitimi, Adem İnce

Vahide Nur BAYRAK

287-292

Kur’an-ı Kerim Öğretimi: Temel İlkeler Yeni Yöntem ve Teknikler, Nazif Yılmaz

Ünal KILIÇARSLAN

293-299