e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Araştırma

Şûranın Yönetimdeki Yeri ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği The Place And Importance of The Council/Shūra In Government: The Case of Aksaray Municipality

Dr. Evren DİNÇER Aksaray Belediyesi 0000-0001-5614-7085
Öğr. Gör. Vahit BÖLÜKBAŞ Aksaray Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü 0000-0002-6248-4085

DOI:

10.30523/mutefekkir.1312482

Nasıl Atıf Yapılır

Di̇Nçer, Evren - Bölükbaş, Vahit . "Şûranın Yönetimdeki Yeri ve Önemi: Aksaray Belediyesi Örneği". . Mütefekkir 10/19 (2023), 257-275. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.1312482

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İnsanoğlu bir arada yaşamaya başladığı zamandan itibaren güvenlik, refah ve ihtiyaç temini gibi unsurları içeren toplumsal düzeni sağlamak adına yönetim kavramını hayata geçirmiştir. Değişen ve dönüşen toplum ile yönetim kavramı da yeniden tanımlanmıştır. Yönetim kavramı, günümüzde birliktelik, ortaklık ve paydaşlık gibi öğeleri kapsayan istişare merkezli bir forma dönüşmüştür. Bu yeni yönetim formu yönetişim olarak tanımlanmaktadır. Kadim kültürlerin yönetimlerinde var olan birliktelik, karşılıklı fikir alışverişi, ortak yönetim gibi kavramlar yönetişim kavramı ile yeniden gündeme gelmiş ve ön planda tutulmaya başlanmıştır. Yönetimin güçlü yanlarını içine alan ve eleştirilen yönlerini güncelleyerek tekrar etkin hale getirdiği düşünülen yönetişim anlayışı hem uluslararası boyutta hem de ulusal ve yerel boyutta uygulanmaya çalışılmaktadır. Yerel yönetimlerin halka en yakın hizmet sunan birimler olması sebebiyle vatandaşların karar alma mekanizmalarında istişare edilen paydaş aktör olarak yer aldıkları görülmektedir. Bu makalede karar alma süreçlerinde şûranın yeri ve önemi yerel yönetimler kapsamında Aksaray Belediyesi özelinde ele alınmakta ve Aksaray Belediyesinin şûra merkezli hizmetleri ve faaliyetlerine değinilmektedir. Aksaray Belediyesi tarafından sunulması önerilen şûra merkezli hizmetlere çalışmanın sonuç kısmında yer verilmektedir.

Since the time when human beings started to live together, they have implemented the concept of government in order to ensure social order, which includes elements such as security, welfare and provision of needs. With the changing and transforming society, the concept of government has also been redefined. Today, the concept of government has transformed into a consultation-centred form that encompasses elements such as togetherness, partnership and stakeholding. This new form of government defined as governance. Concepts such as unity, mutual exchange of ideas and joint administration, which existed in the governance of ancient cultures, have come to the agenda again with the concept of governance and have started to be prioritised. The concept of governance, which is thought to incorporate the strengths of the administration and make it effective again by updating its criticised aspects, is being tried to be implemented both at the international, national and local level. Since local governments are the units that provide services closest to the public, it is seen that citizens are involved as stakeholder actors who are consulted in decision-making mechanisms. In this article, the place and importance of the council in decision-making processes are discussed in the context of Aksaray Municipality within the scope of local governments and the council-centred services and activities of Aksaray Municipality are mentioned. The council-centred services proposed to be provided by Aksaray Municipality are included in the conclusion part of the study.

Anahtar Kelimeler:

Kamu Yönetimi, Yönetişim, Şûra, İstişare, Aksaray Belediyesi
Public Administration, Governance, Shūra, Consultation, Aksaray Municipality

Referanslar

 • Akçakaya, Murat. Türk İslam Devletlerinde Yönetim Bilgeleri. Ankara: Gazi Kitabevi 2019.
 • Alkuş, Oktay - Eskin, Bülent - Karademir, Alper. “Aksaray Kentindeki E-Belediyecilik Uygulamalarının Analizi Üzerine Bir Araştırma”. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi 8/32 (2016), 552-559.
 • Aslan, Recep. “İstişârenin Önemi ve Hz. Peygamber’in Uygulamalarından Örnekler”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2/1 (2014), 223-241.
 • Aslan, Recep. Rasûlullah’ın İstişâreleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Avaner, Tekin - Özsoy Sultangül. “Türk Kamu Yönetiminde İstişarenin Önemi: Yüksek İstişare Kurulu Örneği”. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi 9/25 (2022), 20-35.
 • Ceylan, Ayhan. “Osmanlı’da Meşrutiyet Öncesi Merkezî Meclisler Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3/5 (2005), 623-646.
 • Emrealp, Sadun. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Yerel Gündem 21 Uygulamalarına Yönelik Kolaylaştırıcı Bilgiler Elkitabı. İstanbul: Birmat Matbaacılık, 2005.
 • Erdoğan, Aysel. “İslâmiyetten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11/1 (2014), 39-52.
 • Ergun, Turgay. Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 2004.
 • Erken, Adil. Osmanlı Devleti’nde Bir Danışma Organı Olarak Meclis-i Meşveret (1774-1838). Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • Freeman, Charles. Mısır, Yunan ve Roma: Antik Akdeniz Uygarlıkları. çev. Suat Kemal Angı. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003.
 • Hamidullah, Muhammed. İslâm Peygamberi, çev. Salih Tuğ. 2 Cilt. İstanbul: İrfan Yayıncılık, 1990.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1577&AKSARAY-BELEDIYESI-ILE-IL-OZEL-IDARESI-ARASINDA-ISBIRLIGI-PROTOKOLU-IMZALANDI. 13 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=1869. Erişim 14 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=3328&YENI-SANAYI-SITESI-NDE-CARKLAR-DONMEYE-BASLADI. Erişim 15 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=343&AKSARAY-BELEDIYE-BASKANI-EVREN-DINCER-HALK-GUNU-TOPLANTILARINDA-VATANDASLARLA-BULUSMAYA-DEVAM-EDIYOR. Erişim 11 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=512 Erişim 11 Mart 2023.
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=532&OSB%E2%80%99YE-HALK-OTOBUSU-SEFERLERI-BASLADI. Erişim 18 Mart 2023
 • https://aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=743. Erişim 10 Mart 2023
 • https://aksarayegemengazetesi.com/dincer-sehrimizi-katilimci-anlayisiyla-yonetiyoruz/. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/HaberDetay.aspx?icerikId=2277&BASKAN-DINCER;-. Erişim 10 Mart 2023
 • https://www.aksaray.bel.tr/ProjeIcerik.aspx?IcerikId=35. Erişim 20 Mart 2023
 • https://www.worldhistory.org/). Erişim 09 Mart 2023
 • İnalcık, Halil. Doğu-Batı Makaleler I. Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2018.
 • Köten, Akif. Hz. Peygamber’in Devlet Başkanlığı. Bursa: Furkan Ofset, 1993.
 • Kışlalı, A. Taner. “Eski Yunan‟da demokrasi ve demokratik düşünce”. Amme İdaresi Dergisi 17/1 (1984), 63-77.
 • Kuhrt, Amélie. Eskiçağ’da Yakındoğu I, çev: Dilek Şendil. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.
 • Kur’ân Yolu Meâli, Diyanet İşleri Başkanlığı, 4. Basım, Ankara, Özgün Matbaacılık, 2015.
 • Küçük, Eşref. “Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri”. Hacettepe HFD 7/1 (2017), 199-214.
 • Lewis, Bernard. “Mas̲h̲wara”, in: Encyclopaedia of Islam, Second Edition, Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. (https://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam). Erişim 09 Mart 2023
 • Öztürk, Hamdullah Bayram. Kur’an’da İstişare. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1996.
 • Resmi Gazete, 13.07.2005: 25874. Sayı, 5. Tertip, 44. Cilt.
 • Seyitdanlıoğlu, Mehmet. “Eski Türklerde Devlet Meclisi ‘Toy’ Üzerine Düşünceler”, Tarih Araştırmaları Dergisi 28/45 (2009), 1-11.
 • TDK Türkçe Sözlük, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 10. Basım, Ankara 2005.
 • Tezcan, Tuğrul. Kur’an’da Şûrâ Kavramı ve Çağdaş Yorumları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010.
 • Togan, A. Zeki Velidi. Oğuz Destanı (Reşideddin Oğuznamesi, tercüme ve tahlili). İstanbul: Enderun Yayınları, 1982.
 • Toksöz, Fikret. Good Governance: Improving Quality of Life. İstanbul: TESEV Yayınları, 2008.
 • Tosun, Kemal. İşletme Yönetimi. İstanbul: Savaş Yayınları, 1992.
 • Türcan, Talib. “Şûra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/230-235.
 • Weiss, Thomas G. “Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges”, Third World Quarterly 21/5 (2000), 795-814.
 • Wensinck, A. Jan. “el-Muʿcemü’l-müfehres li elfâzi’l-Hadîs (“Şvr” md.)”. Leiden III (1936), 209-212.
 • Yiğit, Turgut. Anadolu Uygarlıkları, Uygarlık Tarihi. ed. İsmail Güven. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2007.

Lisans

Telif Hakkı (c) 2023 Mütefekkir
Creative Commons License

Bu çalışma Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License ile lisanslanmıştır.