e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 8, Sayı 16, Aralık 2021

Araştırma

Bekkâr b. Kuteybe: Hanefî Bir Fakîh ve Âdil Bir Kadı

Mehterhan FURKANİ

15-28

Râvînin Adâleti Bağlamında Buhârî’nin Kullandığı Taʿdil Istılahları

Mustafa KARABACAK

29-51

Kur’ân’ın Anlaşılmasına Yönelik Bir Mana ve Mahiyet Analizi: Teysîrü’l-Kur’ân

İsa KANİK

53-77

el-İktisâd fi’l-İʿtikâd Adlı Eseri Örnekliğinde Gazzâlî’nin Kelam Metodolojisi

Hüseyin KAHRAMAN

79-102

ed-Dürerü’n-Nâsire fî Tevcîhi’l-Kırââti’l-Mütevâtire Adlı Eseri Bağlamında İbn Acîbe’nin Kıraat Yönü

Kadir TAŞPINAR

103-120

Hıristiyanlıkta Sünnet

Mustafa KIRANATLIOĞLU

121-134

el-Keşşâf Tefsiri Özelinde Zemahşerî’nin Eleştirileri

Veysel GENGİL

135-164

Antonio Gramsci’nin ‘Hegemonya’ Kavramı Çerçevesinde Fetö’nün Kültürel Faaliyetleri

Fatih BAŞ

165-183

Mekkî-Medenî Sûrelere Dair Manzûmeler Üzerine Bir İnceleme

Muhammed Şerif KAHRAMAN

185-209

İktidar-Ulemâ İlişkileri Bağlamında İzzeddîn b. Abdüsselâm

Aygül DÜZENLİ

211-233

استحضار شخصيةِ النّبيِّ محمّدٍ عليه السّلام في شعرِ عمرَ أبي ريشة

Mohamad TURKEY

235-254

Hamidiye Döneminde Taşradaki Güç Mücadelesinin Küfrevi Dergâhına Yönelik Bir İtibar Suikastı Üzerinden Değerlendirilmesi

Yakup KARATAŞ- Fatih ÖZTOP

255-274

Çeviri

Değer Çatışmasının Kökenleri: Bebekler Aynı Fikirde Olmamayı Kabul Etmez

Osman Zahid ÇİFÇİ

275-281

Kitap Tanıtımı

Irak’ın Fethi ve İslamlaşma Süreci, Hüseyin Gökalp

Ali KUŞCALI

283-288