e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Dergi Hakkında

Amaç

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve online olarak yayınlanan, uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Mütefekkir, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

Mütefekkir, genelde dini araştırmalar (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din), özelde İslami ilimlerin her alanında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar. Ayrıca bu alanlarla ilişkili olan Orta Doğu Çalışmaları, Osmanlı Çalışmaları, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi gibi uzmanlık alanlarındaki yazılar da yayımlanabilir.

Yayıncı

Mütefekkir, Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Editör kurulu ve danışma kurulu derginin kapsamına giren alanlardaki tanınmış uzmanlardan oluşmaktadır.
Yayıncı e-mail: iif@aksaray.edu.tr
Yayıncı web adres: İslami İlimler Fakültesi (aksaray.edu.tr)

Yayın Sıklığı

Mütefekkir, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Bir yılda en fazla bir özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak şekilde Yayın Kurulu tarafından belirlenir.

Yayın Dili

Mütefekkir’in yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.  Mütefekkir’e gönderilen çalışmalar için Yayın Kurulu tarafından dil düzeltmeleri talep edilebilir.

Yayın Kabul

 • Mütefekkir’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır.
 • Mütefekkir’de yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.
 • Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.
 • Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak görseli resim formatında eklenmelidir.
 • Bir yayın döneminde aynı yazara ait yalnızca bir çalışma (herhangi bir türde) yayınlanabilir.
 • Yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü (25 sayfa) aşmamalıdır.
 • Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz.
 • Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Dergimize gönderilecek çalışmalar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Atıfları ve kaynakçası program kullanılmadan hazırlanmış çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Süreci

 • Ön Değerlendirme ve İntihal Taraması: Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından dergi editörleri tarafından incelenir ve özel yazılımlarla intihal taramasından geçirilir. Ön inceleme en fazla bir ay içinde tamamlanır. Dergiye ait ön değerlendirme formu için tıklayınız. 
 • Ön inceleme aşamasında yayın etiği ihlali nedeniyle reddedilen başvurular aynı yayın döneminde tekrar değerlendirmeye alınmaz ve başvuru editör kararıyla reddedilerek yazara iade edilir.
 • Ön inceleme aşamasında yayın etiği ihlali nedeniyle başvurusu reddedilen yazarın aynı yayın döneminde farklı bir yayın ile başvurması durumunda başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve editör kararıyla reddedilerek yazara iade edilir,
 • Dergi yayın süreçlerinin hızlandırılması ve yazarların yayın başvurularının hızlı neticelendirilerek farklı dergilere başvuru yapabilmelerine imkân sağlamak için aşağıdaki durumlarda başvurular değerlendirme sürecine alınmadan editör kararıyla reddedilerek yazara iade edilir;
 • Gelen yayın başvurularının Mütefekkir amaç ve kapsamı dışında olması durumunda,
 • Gelen yayın başvurularının Mütefekkir Yayın ve Yazım İlkeleri incelenmeksizin gönderilmiş olması durumunda,
 • Gelen yayın başvuruları için Mütefekkir Yayın ve Yazım İlkeleri doğrultusunda yapılan Ön İnceleme değerlendirmesinde gösterilen düzeltme/değişiklik taleplerinin yerine getirilmemesi ve/veya yerine getirilmek istenmemesi durumunda,
 • Alan Editörü Değerlendirmesi: Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla iki hafta içinde tamamlanır.
 • Hakem Değerlendirmesi: Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Bu nedenle dergide dergi editörlerinin yayınlarına yer verilmez. Alan editörlerinden başvuru olması halinde kör hakemlik sistemine halel gelmemesi için o sayıda erişimleri kısıtlanır ve kendisine görev verilmez. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem süreci en fazla 30 (20 + 10) gün içinde tamamlanır. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirtmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile doktora tez özetlerinin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir. 
  Standart makale hakem değerlendirme formu için tıklayınız. 
  Çeviri makale hakem değerlendirme formu için  tıklayınız. 
  Kitap kritiği değerlendirme formu için tıklayınız. 
 • Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar.
 • Hakem Kontrolü: Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.
 • Dil Kontrolü: Hakem sürecinden geçen çalışmalar, Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır. Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.
 • Yayın Kurulu İncelemesi: Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Gelen başvurular, başvuru tarihine göre sırasıyla işleme alınır. Dergimiz basılı olarak da yayınlandığından her yayın döneminde yalnızca yayın kurulu tarafından belirlenen sayıda makale yayımlanır.
 • Dizgi, Mizanpaj ve Basım Aşaması: Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.
 • DOI Numarası: Yayına hazır her makaleye bir DOI numarası verilir.
 • Arşivleme: Yayımlanan sayıya ait matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine en geç 60 gün içinde; makale üst verisi ise ilgili indekslere 15 gün içinde iletilir.

Yazım İlkeleri

 • Yazılar, Microsoft Word programında yazılarak (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.
 • Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.
 • Gövde metinleri (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word programında ‘Cambria’ fontu ile metin içinde 11 punto büyüklüğünde; tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır.
 • Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır. Kâğıt boyutu; Genişlik 16,5, Yükseklik 24 cm olmalıdır.
 • Paragraf boşlukları, Önce 3 nk, Sonra 0 nk olmalıdır. Satır başları 0,75 cm olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar, 8,5 punto 'Cambria’, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmemiş olmalıdır.
 • Arapça metinlerin tümü metin içinde ‘Traditional Arabic’ fontu, 12 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır. Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makaleler (çeviri makaleler dahil) 150-200 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığı dipnotlar olarak belirtilmelidir.
 • İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
 • Şahıs ve eser isimleri ile terimleşmiş kavramlar, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Atıf ve Referans Sistemi

Mütefekkir, dipnot ve kaynakça gösteriminde İSNAD Atıf Sistemi’ni esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi http://www.isnadsistemi.org internet adresinde bulunmaktadır.

Benzerlik Tespit Politikası

Mütefekkir'e gönderilen çalışmalar benzerlik tespitinde kullanılan özel yazılımlar aracılığıyla benzerlik taramasından geçirilir.

Makale İşlem Ücreti

Mütefekkir açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Telif Hakkı

Mütefekkir’de çalışması yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Mütefekkir’e ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yayımlanan çalışmaların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir. Mütefekkir’in içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) ile lisanslanmıştır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı üçüncü taraflara, eseri ticari kullanım dışında olmak ve atıf yapmak kaydıyla her boyut ve formatta paylaşma, kopyalama ve çoğaltılma izni verir.

Açık Erişim Politikası

Mütefekkir’in içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) ile lisanslanmıştır. Mütefekkir, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Mütefekkir, açık erişim politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. 

Arşivleme

Mütefekkir’de yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler Aksaray Üniversitesi’ne ve çeşitli indeks ve veri tabanlarına ait sunucularda saklanmakta ve sunulmaktadır. Ayrıca Matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine; makale üst verisi ise ilgili indekslere iletilmektedir.

Sponsorluk ve Reklam

Mütefekkir yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak derginin web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel etkinlikler duyurulabilir.

Gizlilik Beyanı

Mütefekkir web sayfasına girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

Etik İlkeler

 • Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 • Etik ihlal iddiaları mutefekkirdergisi@gmail.com e-posta adresine iletilmelidir.
 • Etik ihlal iddialarının iletilmesi durumunda dergi yönetimi tarafından gerekli incelemeler başlatılır.

Yazarlar

 • Gönderilen makalenin akademik alanlara katkı sunacak nitelikte olması yazarın sorumluluğundadır.
 • Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir.
 • Her ne kadar intihal taraması dergi tarafından yapılacaksa da akademik onursuzluk olan intihalin sonuçları tamamen yazara yönelecektir.
 • Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır.
 • Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır.
 • Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.
 • Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.
 • Yazarlar tespit edilmesi durumunda hatalı makaleyi geri çekmek veya düzeltmekle yükümlüdür.
 • Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.
 • Yazarlar, Yükseköğretim Kurulu’nca da belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ni dikkate almalıdır.

Hakemler

 • Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
 • Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
 • Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
 • Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
 • Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.
 • Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

Editörler

 • Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
 • Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
 • Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 • Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal taraması ve böylece akademik onursuzluğun önüne geçilmesi için editörler gerekli çabayı göstermelidir.
 • Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
 • Editörler dergiye makale kabul ederken akademik kaygı ve ölçütleri öncelemelidir.