e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 8, Sayı 15, Haziran 2021

Araştırma

Kur’an’ın Yakut ve Mercan Benzetmesinde Kadın

İsmail BAYER- Necattin HANAY

13-22

İslam Tarihi’nin İlk Pandemisi Amvâs Vebası ile Covid-19 (Koronavirüs) Arasındaki Benzerliklerin Gündelik Hayatımıza Yansımaları

İlyas UÇAR

23-43

Kur’ân İslâm’ı Söyleminde Tutarlılık Sorunu: Vahy-i Gayr-i Metlüv Bağlamında Bilge Kul’un Kimliği Örneği

Hasan SEVİM

45-70

Sosyal Medyadaki Mahremiyet İhlallerinin Bazı Fıkhî Yansımalarına Dair

Sevdegül ÇEKİÇ- Tevhit AYENGİN

71-93

Ebû Hanîfe’nin Re’yini Hadis ile Temellendirmesi ve Uygulamaya Dair Bazı Örnekler

Selahattin AYDEMİR

95-119

Mehmet Akif Ersoy’un Eserlerinde ‘İttihâd-ı İslâm’ Düşüncesi

Akif ÇARKÇI

121-142

Müteşâbih Âyetlerin Te’vilinin Bilinip Bilinememesi ile İlgili Yorumların Oluşmasında Âl-i İmrân Sûresi 7. Âyetteki Vakf Yerinin Rolü

Mehmet KARA

143-163

İbn Hazm’ın Kur’ân’ın Dil ve Üslûp Özelliklerine Yaklaşımı

Mehmet YAŞAR

165-187

Kur’ân’ın Nüzûl Sürecinde Rab Kavramının Semantik Alanı

Hasan NAS

İslâm Dininde İbadetlerin Sosyal Boyutu

Nedim ÖZ

217-242

الفخر النرجسي في الشعر الجاهلي (دراسة أسلوبية نقدية)

Bozan ALHAMAD

243-262

İkbal’in Şiirlerinde Hindistan Bağlamında Batılı Güç İngiltere Eleştirisi

Muhsin Ramazan İŞSEVER- Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI

263-274

Çeviri

Tanrı ve Sağlık: Başka Bir Şey Söylemeye Gerek Var Mı?

Anne HARRİNGTON; Garip AYDIN

275-307

Kitap Tanıtımı

Muhtasaru İhtilâfi’l-‘Ulemâ, Ebû Ca‘Fer et-Tahâvî

Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ

309-314

İslâm’ın Siyasallaşması: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kimlik, Devlet, İnanç ve Cemaatin Yeniden Yapılandırılması, Kemal H. Karpat

Hüseyin GÖKALP

315-319