e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

Cilt 6, Sayı 12, Aralık 2019

Araştırma

Mekkî b. Ebî Tâlib’in el-Keşf ‘an Vücûhi’l-Kırâʾâti’s-Seb’ Adlı Eserine Tevcîhü’l-Kırâʾat Bağlamında Bir Bakış

Recep Koyuncu

313-344

Tirmizî’nin es-Sünen’i Çerçevesinde Buhârî’nin Kullandığı Hadis Usûlü Terimleri

Mustafa Karabacak

345-378

Fıkıh’ta Devlet Başkanına Tanınan Yetkiler Necmuddin et-Tarsûsî’nin Tuhfetü’t-Türk’ünde Hanefî ve Şafiî Mezheplerinin Kamu Otoritesine Tanıdıkları Yetkilere Dair Mukayeseli Bir Değerlendirme

Murat Karacan

379-406

Son Dönem Osmanlı’da Şer’î/Fıkhî Hükümlerin Değişmesi Fikrinin Temsilcileri: Mansurizade Said ve Mahmud Esad Efendi

Hadiye Ünsal

407-422

İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış

Muhammet Mücahit Asutay

423-440

Abbâsîler Dönemine Kadar Mısır’da Kıptîler ve Müslümanlarla İlişkileri

Murat Gök

441-470

Muhtâr es-Sekafî Hareketine Destek Veren Unsurlar

Yasin Kurnaz

471-488

Mevlânâ Müzesi Haziresindeki Mezar Taşlarından Örnekler

İbrahim Kunt- Murat Karademir

489-516

İmam Nevevî Fetvalarında Mûsiki

Tacetdin Bıyık

517-538

Cihanbeyli-Haymana Sahasındaki Konar-Göçer Toplulukların İdari, Sosyal ve İktisadi Yapıları (1827-1861)

Necmettin Aygün

539-558

1913 Tarihli İttihat ve Terakkî Fırkası Nizamnâmesi Bağlamında İttihat ve Terakkî’nin Cemiyet-Parti İkilemi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Taner Aslan

559-574

Çeviri

Chomsky’nin Üretici Dil Bilgisi Kuramı ile Klasik Nahiv İlminde Selika (Dil Yetisi)

Temmâm Hassân; Mehmet Emin Güzel

575-584

Kitap Tanıtımı

Kur’an’ın Anlaşılması ve Yorumlanmasında Çokanlamlılık Sorunu, Şahin Güven

Muhammed İkbal Koyuncu

585-590

Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat, Muhammed Manazir Ahsen (Trc. Mehmet Emin Şen)

Ali Kuşcalı

591-596