e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#251 Öz 376

Anlam Değişimi

Abdullah HACIBEKİROĞLU, Tahsin YURTTAŞ

Öz


Dil, doğası gereği zaman içinde birçok değişime uğramıştır. 19. yüzyılda, dilbilimciler anlamda değişim olur mu sorusunu sorup bu soruya cevaplar bulmaya çalışmışlardır. Dildeki bu değişimin en görünür kısmı da doğal olarak kelimeler üzerinde olmuştur. Tarihi süreç içerisinde farklı yerlerden pekçok dilbilimci anlam değişimine sebep olan bazı etkenleri tespit edip bunları bilimsel olarak temellendirmeye ve mantıksal kurallar şeklinde sınıflandırmaya çalışmıştır. Kelimelerde meydana gelen değişimler farklı nedenlere bağlı olmaktadır. Bu çeviride yazar, kelimelerin zaman içerisindeki değişimlerinin sebeplerine (yeni icat ve ihtiyaçların ortaya çıkması, toplumsal ve kültürel gelişim, psikolojik ve duygusal durumlar, mecazî değişim, yaratıcılık) ve bu değişimin hangi yollarla olduğuna (anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam kayması, mübalağa) değinmiştir.


Anahtar Kelimeler


Anlambilim, Anlam Değişimi, Anlam Aktarması, Mecaz, Kelime

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arlotto, Anthony, Introduction to Historical Linguistics, USA 1972.

Cohen, Leonard Jonathan, The Diversity of Meaning, 2nd ed., GB 1966.

Dillon, George L., Introduction to Contemporary Linguistic Semantics, USA 1977.

Enîs, İbrahim, Delâletü’l-elfâz, el-Ancolo el-Mısriyye, 3. Baskı, yy. 1972.

Mustafa, İbrahim-Zeyyât, Ahmed Hasan-Abdulkadir, Hamid-en-Neccar, Muhammed Ali, el-Mu‘cemu’l-Vasît, 2. Baskı, Kahire 1972.

Lewis, Clive Staples, Studies in Words, 2nd ed., Cambridge 1967.

Rapoport, Anatol, Semantics, USA 1975.

Ullmann, Stephen, Devru’l-kelime fi’l-luga, çev. Kemal Bişr, Kahire ty.

Ullmann, Stephen, Meaning And Style, Oxford 1973.

Vendryes, Joseph, el-Luga, çev. Abdulhamid ed-Devâhilî-Muhammed el-Kassâs, el-Ancolo el-Mısriyye, yy. 1950.

Waldron, Ronald Alan, Sense and Sense Development, London 1967.
DOI: https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375164

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.