Anlam Değişimi

Main Article Content

Ahmed Muhtâr Ömer
Kahire Üniversitesi Dâru’l-‘Ulûm Fakültesi, Mısır

Abdullah Hacıbekiroğlu
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Tahsin Yurttaş
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.375164
Atıf: Ömer, Ahmed Muhtâr. "Anlam Değişimi". çev. Abdullah Hacıbekiroğlu. çev. Tahsin Yurttaş. Mütefekkir 4/8 (2017), 457-468. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.375164

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Dil, doğası gereği zaman içinde birçok değişime uğramıştır. 19. yüzyılda, dilbilimciler anlamda değişim olur mu sorusunu sorup bu soruya cevaplar bulmaya çalışmışlardır. Dildeki bu değişimin en görünür kısmı da doğal olarak kelimeler üzerinde olmuştur. Tarihi süreç içerisinde farklı yerlerden pekçok dilbilimci anlam değişimine sebep olan bazı etkenleri tespit edip bunları bilimsel olarak temellendirmeye ve mantıksal kurallar şeklinde sınıflandırmaya çalışmıştır. Kelimelerde meydana gelen değişimler farklı nedenlere bağlı olmaktadır. Bu çeviride yazar, kelimelerin zaman içerisindeki değişimlerinin sebeplerine (yeni icat ve ihtiyaçların ortaya çıkması, toplumsal ve kültürel gelişim, psikolojik ve duygusal durumlar, mecazî değişim, yaratıcılık) ve bu değişimin hangi yollarla olduğuna (anlam genişlemesi, anlam daralması, anlam kayması, mübalağa) değinmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Anlambilim, Anlam Değişimi, Anlam Aktarması, Mecaz, Kelime

Article Details

Kaynakça

 • Arlotto, Anthony, Introduction to Historical Linguistics, USA 1972.
 • Cohen, Leonard Jonathan, The Diversity of Meaning, 2nd ed., GB 1966.
 • Dillon, George L., Introduction to Contemporary Linguistic Semantics, USA 1977.
 • Enîs, İbrahim, Delâletü’l-elfâz, el-Ancolo el-Mısriyye, 3. Baskı, yy. 1972.
 • Mustafa, İbrahim-Zeyyât, Ahmed Hasan-Abdulkadir, Hamid-en-Neccar, Muhammed Ali, el-Mu‘cemu’l-Vasît, 2. Baskı, Kahire 1972.
 • Lewis, Clive Staples, Studies in Words, 2nd ed., Cambridge 1967.
 • Rapoport, Anatol, Semantics, USA 1975.
 • Ullmann, Stephen, Devru’l-kelime fi’l-luga, çev. Kemal Bişr, Kahire ty.
 • Ullmann, Stephen, Meaning And Style, Oxford 1973.
 • Vendryes, Joseph, el-Luga, çev. Abdulhamid ed-Devâhilî-Muhammed el-Kassâs, el-Ancolo el-Mısriyye, yy. 1950.
 • Waldron, Ronald Alan, Sense and Sense Development, London 1967.