Osmanlı Anadolu’sunda Tefsir Derslerinde Öğrenci Soruları Amme Cüzü Tefsîri Örneği

Main Article Content

İsmail Bayer
Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.284504
Atıf: Bayer, İsmail. "Osmanlı Anadolu’sunda Tefsir Derslerinde Öğrenci Soruları Amme Cüzü Tefsîri Örneği". Mütefekkir 3/6 (2016), 243-250. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284504

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu araştırmada, “Tefsîr-u cüz-i ʻamme min halakâti’t-tefsîr fî Anadol el-kurûni’l-vüstâ (Ortaçağ Anadolu’su Tefsir Derslerinde Amme Cüzü Tefsiri)” adıyla tahkik edilen yazma eserden hareketle ortaçağ Anadolu’su tefsir derslerinde öğrencilerin ilgi ve eğilimlerini yansıtan sorular, günümüz din eğitimi ve Kur’ân’a bakış çalışmalarına veri oluşturmak amacıyla incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Anadolu, Öğrenci Soruları, Din Eğitimi, Ortaçağ

Article Details

Kaynakça

  • Beyhâkî, Ahmed b. Hüseyn, el-Esmâ ve’s-Sıfât, thk. Abdullah b. Muhammed el-Hâşidî, Mektebetu’s-Suday, 1. Baskı, 1993.
  • İbn Arabî, Muhyiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Daru’s-Sadr, Beyrut, ts.
  • Müslim b. el-Haccâc, Sahîh-i Müslim, thk. Muhammed Fuâd Abdulbaki, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût.
  • Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân, thk. Abdulmuhsin et-Türkî, Hicr, 1. Baskı, el-Kahire 2001.
  • Tefsîru Cüz’i ʻAmme Min Halakâti’t-Tefsîr fî Anadol -el-Kurûni’l-Vustâ-, (Müellif:?), thk. İsmail Bayer, STS Yay., Rize 2015.
  • Zemahşerî, Mahmûd, el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, I-VI, thk. Âdil Ahmed, Ali Muhammed, Mektebetu’l-Ubeykân, 1. Baskı, er-Riyâd 1998.