Hadîslere Göre İslâm Kardeşliğinin Anlamı ve Korunması için Alınacak Tedbirler

Main Article Content

Ömer Özpınar
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130236
Atıf: Özpınar, Ömer. "Hadîslere Göre İslâm Kardeşliğinin Anlamı ve Korunması için Alınacak Tedbirler". Mütefekkir 1/1 (2014), 129-157. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130236

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu çalışmamızda "İslam kardeşliği" kavramının anlamı üzerinde kısaca durduktan sonra, İslam'ın din kardeşliğine bakışı âyet ve hadîsler ışığında ortaya konulacaktır. Din kardeşlerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları hatırlatılıp Hz. Peygamber (s)'in hadîsleri ışığında din kardeşliğini zedeleyen ve tehdit eden hususlara dikkat çekilecektir. Bu tehditlere karşı alınacak tedbirleri gösteren nebevi öğreti ve ilkeler tespit edilmeye gayret edilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Hadîs, Kardeşlik, Uhuvvet, İslâm Kardeşliği, Taraftar Dindarlık

Article Details

Kaynakça

 • el-Aclûnî, İsmâil b. Muhammed (v.1162/1748), Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs ammâ iştehera mine’l-ehâdis alâ elsineti’n-nâs, thk. Yûsuf b. Muhammed, Mektebetü ılmi'l-hadîs, Beyrût, ty., I-II.
 • el-Buhârî, Muhammed b. İsmâîl (v.256/869), el-Câmiu’s-sahîh, İstanbul 1992, I-VIII.
 • el-Buhârî, Muhammed b. İsmâîl (v.256/869), el-Edebü'l-müfred, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî, Kâhire, 1375/1955.
 • Çağrıcı, Mustafa, "Asabiyet", DİA, III, 453-454.
 • ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân (v.255/869), es-Sünen, İstanbul, 1992, I-II.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. el-Eşa's es-Sicistânî (v.275/888), es-Sünen, İstanbul, 1992, I-V.
 • Fayda, Mustafa, "Câhiliye", DİA, VII, 17-19.
 • el-Hâkim, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah en-Neysâbûrî (v.405/1014), el-Müstedrek ala's-sahîhayn, Dâru'l-harameyn, Kâhire, 1417/1997, I-V.
 • İbn Hacer, Ebu'l-Fadl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali el-Askalânî (v.852/1448), Fethu'l-bârî, thk. M. Fuâd Abdulbâki-Muhibbuddin el-Hatîb, Dâru'l-Ma'rife, Beyrût, 1379, I-XIII.
 • İbn Hanbel, Ahmed (v.241/855), el-Müsned, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, I-VI.
 • İbn Hişâm (v.213 veya 218), es-Sîretü'n-nebevîyye, thk. Umer Abdüsselâm Tedmürî, Dâru'l-kütübi'l-arabî, Beyrût, 1410/1990,I-IV.
 • İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ İmâmuddîn İsmâîl (v.774/1372), el-Bidâye ve'n-nihâye, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, Dâru hicr, Cîze, 1417/1997, I-XXI.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî (v.273/886), es-Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, I-II.
 • İbn Manzûr, Cemâlüddîn Ebû’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem (v.711/1311), Lisânü’l-arab, Dâru Sâdır, Beyrût, ty., I-XV.
 • el-Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed (v.671/1272), el- Câmi' li ahkâmi'l-Kur’ân, Beyrût, 1405/1985, I-XX.
 • Mâlik, Mâlik b. Enes (v.179/795), el-Muvatta', Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, I-II.
 • el-Mes’ûdî, Ebu’l-Hasan Ali b. El-Huseyn (v.346/957), Murûcu’z-zeheb ve meâ’dinü’l-cevher, thk. Kemâl Hasen Mera'î, Beyrût, 1425/2005, I-IV.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyn el-Haccâc el-Kuşeyrî (v.261/874), el-Câmi’u’s-sahîh, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992, I-III.
 • er-Râğıb, Hüseyin b. Muhammed el İsfehânî (v.502/1108), el-Müfredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, İstanbul, 1986.
 • er-Râzî, Fahruddîn (v.604/1207), et-Tefsîru'l-kebîr (Mefâtîhu'l-ğayb), Dâru'l-fikr, Beyrût, 1401/1981, I-XXXII.
 • Sancaklı, Saffet, "Hz.Peygamber'in Medine Döneminde Tesîs Ettiği Kardeşlik (muahat) Projesinin Günümüz Bireysel ve Toplumsal Hayat Açısından Önemi ve Analizi", 11-12 Mayıs 2007, Konya'da düzenlenen Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Sempozyumu kitabı, Konya, 2008, 52-72.
 • Şafak, Yakup, Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, Konya Büyükşehir Belediyesi yay., Konya, 2007.
 • et-Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed (v.279/892), el-Câmiu’s-sahîh (es-Sünen), İstanbul, 1992, I-V.
 • Yücel, İrfan, Peygamberimizin Hayatı, DİB. Yay., Ankara, 2006.