e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#149 Öz

Osmanlı Anadolu’sunda Tefsir Derslerinde Öğrenci Soruları Amme Cüzü Tefsîri Örneği

İsmail BAYER

Öz


Bu araştırmada, “Tefsîr-u cüz-i ʻamme min halakâti’t-tefsîr fî Anadol el-kurûni’l-vüstâ (Ortaçağ Anadolu’su Tefsir Derslerinde Amme Cüzü Tefsiri)” adıyla tahkik edilen yazma eserden hareketle ortaçağ Anadolu’su tefsir derslerinde öğrencilerin ilgi ve eğilimlerini yansıtan sorular, günümüz din eğitimi ve Kur’ân’a bakış çalışmalarına veri oluşturmak amacıyla incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Tefsir, Anadolu, Öğrenci Soruları, Din Eğitimi, Ortaçağ

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Beyhâkî, Ahmed b. Hüseyn, el-Esmâ ve’s-Sıfât, thk. Abdullah b. Muhammed el-Hâşidî, Mektebetu’s-Suday, 1. Baskı, 1993.

İbn Arabî, Muhyiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, Daru’s-Sadr, Beyrut, ts.

Müslim b. el-Haccâc, Sahîh-i Müslim, thk. Muhammed Fuâd Abdulbaki, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût.

Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân, thk. Abdulmuhsin et-Türkî, Hicr, 1. Baskı, el-Kahire 2001.

Tefsîru Cüz’i ʻAmme Min Halakâti’t-Tefsîr fî Anadol -el-Kurûni’l-Vustâ-, (Müellif:?), thk. İsmail Bayer, STS Yay., Rize 2015.

Zemahşerî, Mahmûd, el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, I-VI, thk. Âdil Ahmed, Ali Muhammed, Mektebetu’l-Ubeykân, 1. Baskı, er-Riyâd 1998.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.