Yahudilik ve Hıristiyanlığın Engellilere Bakışı

Main Article Content

Mustafa Sami Baybal
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130261
Atıf: Baybal, Mustafa Sami. "Yahudilik ve Hıristiyanlığın Engellilere Bakışı". Mütefekkir 2/4 (2015), 275-298. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130261

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Çok eski tarihlerden beri insanlığın önemli problemlerinden biri olan engellilik, her yerde ve her zaman var olan bir olgudur. Bu olgunun dinle ilişkilendirilmesi de son derece tabiîdir. Çünkü dinin konusu insandır ve insanın müdahil olduğu her konu dini de ilgilendirir. En azından bazı insanların hayatının bir parçası olarak karşımıza çıkan engelliliğin anlam alanı ile dini birbirinden koparmak oldukça zor olsa gerektir. İşte söz konusu ilişki bağlamında ilâhî dinler arasında önemli bir konuma sahip ve çok sayıda müntesibi bulunan Yahudilik ve Hıristiyanlığın engellilere nasıl baktığına ilişkin birtakım mülâhazalara, adı geçen iki dinin kutsal metinlerini de referans alarak yukarıdaki başlık altında yaptığımız çalışmada yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Yahudilik, Hıristiyanlık, Engelliler, Tora, İncil

Article Details

Kaynakça

 • Adam, Baki, “Roş Haşana”, Dinler Tarihi El Kitabı, ed. Baki Adam, Grafiker Yayınları, Ankara, 2015, s. 103.
 • Adam, Baki, “Purim”, Dinler Tarihi El Kitabı, ed. Baki Adam, Grafiker Yayınları, Ankara, 2015, s. 105.
 • Aydın, Mehmet, “Talmud”, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Nüve Kültür Merkezi, Konya, 2005, s. 738-740.
 • Aydın, Mehmet, “Yahudilik’te İnsan Sağlığı”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Konya, 2011, yıl: 6, sy. 12, s. 9-17.
 • Besalel, Yusuf, “Beden”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, I, 101.
 • Besalel, Yusuf, “Kaşer”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, II, 313-314.
 • Besalel, Yusuf, ,“Alaha”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, I, 51-54.
 • Besalel, Yusuf, “Posek”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, II, 511-512.
 • Besalel, Yusuf, “Hazan”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, I, 205.
 • Besalel, Yusuf, “Megila (Tomar)”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, II, 390.
 • Besalel, Yusuf, “Minyan”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, II, 410.
 • Besalel, Yusuf, “Bar-Mitsva”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, I, 95-97.
 • Besalel, Yusuf, “Şiva (Yedi)”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, III, 680.
 • Besalel, Yusuf, “Amida (Ayakta Duruş)”, Yahudilik Ansiklopedisi, I-III, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2001, I, 61-62.
 • Doğan, Hatice, Maymonides’in Hayatı ve Eserleri, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2010.
 • Döndüren, Hamdi, “İslâm’ın Engellilere Tanıdığı Kolaylık ve Ruhsatlar”, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2003, s. 99-124.
 • Efe, Adem, “Engelli Birey ve Ailelerinin Sorunları, Toplumdan Beklentileri ve Din”, Manevî Sosyal Hizmetler, ed. Ali Seyyar, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2008, s. 219-257.
 • Farsi, Moşe (Çeviri ve Düzenleme), Tora ve Aftara (Vayikra), I-V, Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A. Ş. , İstanbul, 2006.
 • Gündüz, Şinasi, “Pesah (Fısıh)”, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s. 305.
 • Gündüz, Şinasi, “Yom Kipur”, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s. 399.
 • Karagöz, İsmail, “Kur’an’ın Engellilere Yaklaşımı”, Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslâm, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2003, s. 33-58.
 • Kitab-ı Mukaddes (Yeni Çeviri), Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Kula, Naci, “Bedensel Engellilere Yönelik Tutumlar İle Dinî Tutumlar arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara, 2007, c. 19, sy. 3, s. 511-524.
 • Kula, Naci, “Engellilik ve Din”, Diyanet Aylık Dergi, Ankara, Mayıs 2004, sy. 161, s. 4-7.
 • MacDonald, William, Kutsal Kitap Yorumu (Yeni Antlaşma Serisi), I-III, Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Olyan, Saul M., Disability in the Hebrew Bible: Interpreting Mental and Physcal Differences, Cambridge University Pres, Cambridge, 2008.
 • Olyan, Saul M., Rites and Rank: Hierarchy in Biblical Representations of Cult, Princeton University Press, New Jersey, 2000.
 • Sancaklı, Saffet, “Hz. Peygamber’in Engellilere Karşı Bakış Açısının Tespiti”, Manevî Sosyal Hizmetler, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2008, s. 179-217.
 • Treloar, Linda L. , Çev. Mehmet Bahçekapılı, “Engellilik, Dini İnançlar ve Kilise: Engelli yetişkinlerin ve aile bireylerinin deneyimleri”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2012, sy. 27, s. 211-230.
 • Wigoder, Geoffrey, “Talmud”, Dictionnaire Encyclopédique Du Judaïsme, Éditions Robert Laffont S. A. Paris, 1996, s. 982-988.
 • http:///www. engelliler. biz/forum/archive/index. php/t-120826. html (25. 12. 2014).
 • http://ozelegitimokulu. tr. gg/ENGLL%26%23304%3B-%C7COCUK-VE-A%26%23304%3BLES%26%23304%3B-SORUNLARI. html (25. 12. 204).
 • http://arsiv. salom. com. tr/news/print/24949-Bir-ilahiyat-problemi-olarak-Yahudiligin-engellilere-bakisi. aspx (02. 07. 2015).
 • http://www. independentliving. org/docs7/miles2007. pdf (09. 07. 2015).
 • http://www. salom. com. tr/newsdetails. asp?id=83545 (29. 06. 2015).
 • www. hristiyanforum. com, (20. 02. 2015).
 • www. tandfonline. com/doi/abs/10. 1300/J095v06n02_12#. VZ4_SF_tmko (09. 7. 2015).
 • http://dsq-sds. org/article/view/988/1164 (22. 01. 2015).