Bir Osmanlı Şehri Olarak Filibe ve Filibe Mevlevîhanesi

Main Article Content

Aydan Yumerov
Bulgaristan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, İslam Tarihi Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.130239
Atıf: Yumerov, Aydan. "Bir Osmanlı Şehri Olarak Filibe ve Filibe Mevlevîhanesi". Mütefekkir 1/1 (2014), 193-211. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130239

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

İnsanlık tarihi çok büyük medeniyetlere şahitlik etmiştir. Tarih kitaplarının hayranlıkla bahsettiği bu medeniyetlerden birisi ve belkide en önemlisi İslam Medeniyeti'dir. İslam Medeniyeti farklı kültür ve coğrafyalar içerisinde çok önemli değerlerin taşınmasına ve yaşanmasına sebep olmuştur. İslam Medeniyeti'nin tarihe yansıdığı önemli bir kültür coğrafyası Osmanlı kültür coğrafyasıdır. İslam'ın insanlığa sunduğu değerlerin kendi kültür alanıyla birleşerek çok farklı algı, anlayış ve müesseselerin neşet ettiği Osmanlı kültürü bu medeniyetin önemli bir halkasını teşkil etmektedir. Osmanlı, Batı medeniyetlerinden ve milletlerinden farklı olarak insan merkezli olarak ürettiği hayır ve hizmet eserlerini kurmuş, geliştirmiş ve İslam Medeniyeti potasında insanlığa hediye etmiştir. Gittikleri her yerde insanların, hatta hayvanların dahi ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü hizmeti sunmuşlardır. Benzeri bulunmayan tarihi eserler inşa etmek yine Osmanlı kültürel birikiminin medeniyet alanına kazandırdığı şeylerdir.

Anahtar Kelimeler:

Filibe, Plovdiv, Mevlevihane

Article Details

Kaynakça

 • Özalp, Ahmet, “Mevlevîlik”, Şamil İslam Ansiklopedisi, Red. Ahmed Ağırakça. İstanbul 1990, C.V, s.226.
 • Ayverdi, Ekrem Hakkı, Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri, İstanbul. Fetih cemiyeti. C.IV, s.27-32, t.y.
 • Can, Şefik, Mevlana, Ötüken Neşriyat, İstanbul2003.
 • Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, ed. Kenan Seyithanoğlu ; red. Hakkı Dursun Yıldız. İstanbul, 1986.
 • Evdokya Emanuilova, Trakıyskı vestı.14.01.2004. (Bulgarca gazete)
 • Evdokya Emanuilova, Trakiyski vesti. 11.07. 2001(Bulgarca gazete)
 • Evliya Çelebi, Seyahatname, İstanbul 1986.
 • Kiel,Michiel, “Filibe”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1996, s.79-82
 • Moraveyev,Konstantın,Pametnık na plovdıvskoto naselenıe v grada,Plodiv 1984.
 • Önder, Mehmet, Mevlana ve Mevlevîlik, İstanbul 1998.
 • Stefanova ,Ekaterina, İstoriya na restoran pıldin.(Restoran Pıldinin tarihi)t.y, b.y.y
 • Şişkov, Stoyan, Plovdif v svoeto minalo i nastoyaştıe, Plovdiv 1927.
 • Tanrıkorur, Barihüda, “Mevlevîyye”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, (DİA) İstanbul 1992. C.XXIX, s.464-474.
 • Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvuf ve Tarikatler, İstanbul 1997.
 • Yordan Andreev ,Bılgarskite hanove i tsare.Sofia 1992.
 • Z. Cankov, Geografski reçnik na Bılgarya, Sofya 1939.