Kemal Paşazade’nin Fî Fadîleti’l-Lisâni’l-Fârisî Adlı Risalesinde Fars Diline Ait Görüşleri

Main Article Content

İsmail Bayer
Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130253
Atıf: Bayer, İsmail. "Kemal Paşazade’nin Fî Fadîleti’l-Lisâni’l-Fârisî Adlı Risalesinde Fars Diline Ait Görüşleri". Mütefekkir 2/3 (2015), 177-181. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130253

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu çalışma, Yavuz Sultan Selim’e ‘kazasker’lik, Kanûnî Sultan Süleyman’a ‘şeyhulislam’lık yapmış olan, Türk, Arap ve Fars dillerinde üç yüzden fazla kitap ve risaleyi kaleme almış olan, dedesine nispetle Kemal Paşazâde ve İbn-i Kemâl (1468-1534) künyeleriyle şöhret kazanan Şemseddin Ahmed b. Süleyman’ın Arapçadan sonra en fasîh ve en gelişmiş dünya dilinin Farsça olduğunu ifâde etmek için kaleme aldığı “fî Fadîleti’l-Lisâni’l-Fârisî ale’l-Elsineti sive’l-Lisâni’l-Arabî” adlı risalesini konu edinmektedir.

Article Details

Kaynakça

 • Ali el-Kari, Ebü’l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed (1014/1606), el-Esrarü’l-Merfua fi’l-Ahbari’l-Mevzua, thk. Muhammed b. Lutfî es-Sabbâğ, Dârü’l-Emane, Beyrut, 1971.
 • İbn-i Kemâl Paşazâde, Şemseddîn Ahmed b. Süleymân, Resâil-i İbn-i Kemâl,, nşr. Ahmed Cevdet, İstanbul, 1316.
 • Halil İbrahim Bulut, Dini Araştırmalar, Osmanlı-Safevî Mücadelesinde Ulemanın Rolü: Kemal Paşazâde Örneği. Cilt:7, s.21, ss.179-195.
 • İlyas Çelebi, “Kemalpaşazâde, Eserleri”, DİA, XXV, 246.
 • M. A. Yekta Saraç, Şeyhülislam Kemal Paşazâde : hayatı, şahsiyeti, eserleri ve bazı şiirleri, Risale Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî, el-Asl, thk. Ebu’l-Vefa el-Efgani, Karaçi: İdâretü’l-Kur’an ve’l-Ulûmi’l-İslamiyye.
 • Muhammed bin Ahmed Ebu Selh es-Serahsi, el-Mebsut, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, 1993.
 • Saîd Hüseyin Bâğcivân, Şeyhu’l-İslâm İbn Kemâl Paşa, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut,1426.
 • eş-Şevkani, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Havlani (1250/1834), el-Fevaidü’l-Mecmua fi’l-Ehâdîsi’l-Mevzua, thk. Abdurrahman b. Yahyâ el-Yemani, Mektebetü’s-Sünneti’l-Muhammed, Kahire, 1960.
 • Yakut el-Hamevi, Ebû Abdullah Şehabeddin Yakut b. Abdullah (626/1229), Mucemü’l-Buldan,), Matbaatü’s-Saade, Kahire, 1906/1324.
 • ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâik-i Gavâmidi’t-Tenzîli ve Uyûni’l-Ekâvîli fî Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1424.