Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin Değerlendirmesi

Main Article Content

Harun Reşit Demirel
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130234
Atıf: Demirel, Harun Reşit. "Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin Değerlendirmesi". Mütefekkir 1/1 (2014), 67-102. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130234

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kur'ân-ı Kerîm'de canlı ve cansız birçok varlığın ismi zikredilmiştir. Bu varlıklar arasında bir takım hayvanların isimleri önemine binaen bir veya daha fazla zikredilmektedir. Hatta bazı surelerin isimleri inek, arı v.b. hayvan isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sureler isimlerini içerdikleri konulardan almaktadırlar. Çalışmamız; hadislerde köpek ve köpekle birlikte öldürülebilen bazı hayvanlardır. Önce hadislerde öldürülmesine cevaz verilen hayvanların Kur'an-ı Kerim'de varlığı araştırılacak eğer varsa Kur'ân-ı Kerîm'in konuya yaklaşımı incelenecektir. Daha sonra Hadis Edebiyatında ilgili hayvanlar araştırılıp hadislerde nasıl yer aldığı ve nasıl değerlendirildiği incelenerek bir sonuca gidilecektir. Çalışmamızı Kütüb-i Sitte hadisleriyle sınırlandırmakla beraber zaman zaman Hadis Edebiyatı'nın diğer eserlerine de gerekli görüldüğünde bakmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler:

Hadis, Hayvan, Köpek, Sahih

Article Details

Kaynakça

 • Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, (thk: Habibu’r-Rahman el-Azamî),Beyrût, 1983, II. bsk.
 • Âlûsî, Ebû’l-Fadl Şihâbuddin es-Seyyid Mahmûd, Rûhul-Meânî fi Tefsiri’l-Kur’an’i-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, Beyrût, 1985, IV. bsk.
 • Âsım Efendi, Kamus, İst., 1305.
 • Ateş, Ali Osman, Kur’an ve Hadislere Göre Şeytan, İst., 1996.
 • Aynî, Bedruddin Ebî Muhammed Mahmûd b. Ahmed, Umdetu’l-Kâri Şerh Sahihi’l-Buharî, Kahire, 1972.
 • Azim Abâdî, Ebu’t-Tayyib M. Şemsu’l-Hakk, Avnu’l-Mabûd Şerh Süneni Ebi Davud, Beyrût,1990.
 • Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali, Kitabu’s-Süneni’l- Kübrâ, Riyad, 1354.
 • Buharî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, Sahih, İst., 1981.
 • Dârimî, Abdullah b. Abdirrahman b. el-Fadl b. Behram b. Abdissamed et-Temimî es-Semerkandî, Sünenu’d-Darimî, (Kontrol:Muhammed Ahmed Dehmân), trh., byy.
 • Ebû Davûd, Süleyman b. el-Eşas b. İshâk es-Sicistânî, Sünen, İst., 1981.
 • Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İst., 1979.
 • Ezrakî, Ahbaru Mekke (el-Mektebetü’s-Şamile CD’si)
 • Fahruddin er-Râzî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer b. el-Hasen b. el-Hüseyin et-Teymî, et-Tefsiru’l-Kebîr/ Mefatihu’l-Gayb, Beyrût, 1420, III. bsk.
 • Hattabî, Ebû Süleyman Hamd b. Muhammed b. İbrahim, Tekmiletu’l-Menhel, (el-Mektebetü’ş-Şamile CD’si)
 • İbn Ebî Şeybe, Abdullah b. Ebî Şeybe İbrahim b. Osman b. Ebî Bekr el-Kûfî, Musannef İbn Ebî Şeybe fi’l-Ehadis ve’l-Âsâr, (Tah:Saîd el-Lahm), Beyrût, 1989, I. bsk.
 • İbn Hacer el-Askalanî, Şerefuddin Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali, Fethu’l-Bârî Şerh Sahihi’l-Buharî, Beyrût, trh.,
 • İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshak es-Sülemi en-Nisâburî, Sahih İbn Huzeyme, (thk: Muhammed Mustafa el-Azamî), Lübnan, 1980.
 • İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim ed-Dineverî, Te’vilu Mühtelifi’l-Hadis, (el-Mektebetü’ş-Şamile CD’si)
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî, Sünen, İst., 1981.
 • İbn Manzûr, Muhammed b. Mukerrem b. Manzûr el-Afrikî el-Mısrî, Lisânu’l-Arab, 1993, Beyrût, II. bsk.
 • İbnu’l-Esîr, Ebu’l-Hasan Ali b. Ebi’l-Kerem Muhammed b. Muhammed eş-Şeybanî, en-Nihâye fi Garibi’l-Hadis ve’l-Eser, (thk: Tahir Ahmed ez-Zâvî-mahmud Muhammed et-Tanahî), Kahire, trh.
 • Mâlik b. Enes, Muvatta, (nşr:M. Fuad Abdulbakî), İst., 1981.
 • Muhammed Esed, Kuran Mesajı –meal-tefsir-, (çev: Cahit Koytak-Ahmet Ertürk), İst., 1999.
 • Muhammed Fuad Abdulbaki, el-Mu’cemu’l-Müfehres li-Elfazi’l-Kur’ani’l-Hakim, Beyrût, trh.
 • Münavî, Muhammed Abdu’r-Rauf, Feydu’l-Kadîr Şerhu’l-Camii’s-sağır, Mısır, 1938, I. bsk.
 • Müslim, İbnu’l-Haccâc el-Kuşeyrî, Sahih, İst, 1981.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahman Ahmed b. Şuayb, Sünen, (Suyutî’nin şerhi ve es-Sindî’nin haşiyesi ile birlikte), İst., 1981.
 • Nevevî, Muhiddin Ebi Zekeriya b. Şeref, Şerh-i Sahih-i Müslim, (Tah: Halil el-Mets), Beyrût, 1987,
 • Sâbûnî Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefasir , İst., trh.,
 • Tirmizî, Ebû Ali Muhammed b. İsa, Sünen, İst., 1981.
 • Vakidî, Muhammed b. Ömer, Kitabu’l-Megâzî, (thk: Mardson Jones), Beyrût, 1966.
 • Zebidî, Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzak el-Hüseynî Ebu’l-Fayd el-Mürtedâ, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, Beyrût, trh.
 • Zeyd b. Ali b. Hüseyin, Müsned, Beyrût, (Cem eden: Abdulaziz b. İshâk el-Bağdadî), 1983.