e-ISSN: 2148-8134
p-ISSN: 2148-5631
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı

İkbal’in Şiirlerinde Hindistan Bağlamında Batılı Güç İngiltere Eleştirisi Critics of Uk as A Western Power in Iqbal’s Poems in The Context of India

Main Article Content

Muhsin Ramazan İŞSEVER
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Mehmet Kemal ÇAKMAKÇI
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümü

DOI:

10.30523/mutefekkir.939299

Nasıl Atıf Yapılır?

İŞsever, Muhsin Ramazan - Çakmakçi, Mehmet Kemal . "İkbal’in Şiirlerinde Hindistan Bağlamında Batılı Güç İngiltere Eleştirisi". . Mütefekkir 8/15 (2021), 263-274. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.939299

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Hint Alt Kıtasının filozof ve şairi Muhammed İkbal, dünyanın farklı milletlerine felsefi fikirleri doğrultusunda eserlerinde yer vererek tarihe ışık tutmuştur. Batılıların maddeciliği ve materyalizmi ön plana çıkardığını dile getiren İkbal, manevi duygulardan yoksun kaldıklarını vurgulamıştır. Bu çalışmada Muhammed İkbal’in, ticaret bahanesiyle ülkesine gelen Batılı devletlerin asıl amacının ticaret olmadığının farkında olduğuna, Hint Alt Kıtasını sömürgeleri haline getirmek isteyen Batılı sömürge güçlerinin başında gelen İngiltere’nin hegemonyası altına girmemesi için verdiği mücadeleye ve bu duruma başkaldırışına değindik. Batı devletlerinin manevi duygulardan yoksun, teknolojik açıdan ileri olduğunu dile getiren İkbal’in, Müslümanların bu konuda Batı’yı örnek alabileceklerini içeren görüşlerine yer verdik. Hint Alt Kıtasında yaşayanların İngiliz kültüründen uzak durmalarını da kaleme alan Muhammed İkbal, Müslümanların bir noktada durmamalarını, devamlı olarak çalışıp çabalayıp gelişme göstermelerini ve İslâm dünyasının yeni hedeflere doğru ilerlemesinin gerekliliğinin eserlerine nasıl yansıdığını inceledik. Müslümanların özüne dönmeleri gerektiği düşüncesini savunan Muhammed İkbal’in, İslâm’ın özünde ataletin olmadığı fikrine, ayrıca Alt Kıtaya duyduğu vatan sevgisine ve bu topraklarda yetişen her bir âlimin kendisi için değerli olduğu görüşüne de yer verdik.

Muhammad Iqbal, the philosopher, and poet of the Indian Subcontinent enlightened history with his philosophical ideas by including different nations of the world in his works. Iqbal emphasized that Westerners brought materialism to the fore, by this they were deprived of spiritual feelings. In this work, we have touched upon the fact that Muhammad Iqbal knew that the main purpose of the Western states who came to his country under the pretext of trade was not trading. He struggled against the hegemony of the Western colonial powers who wanted to make the Indian Subcontinent their colonies, and he opposed this situation. We mentioned that Western states are seen as devoid of spiritual feelings and are technologically advanced. In this regard, we gave place to Iqbal’s views, which states that Muslims can take the West as an example in this regard. In his works, he advised Indian Subcontinent people to stay away from their culture. Muhammad Iqbal emphasized, Muslims should not stop at one point, they should constantly strive and develop, and the Islamic World should turn towards new goals. He stressed that Muslims should return to their essence and that inertia is not inherent in Islam. Besides, being full of patriotism, Iqbal expressed that the scholars who grow up in the Subcontinent are very valuable.

Anahtar Kelimeler:

Urdu Dili ve Edebiyatı, Muhammed İkbal, Hint Alt Kıtası, İngiltere, Sömürgecilik.
Urdu Language and Literature, Muhammad Iqbal, Indian Subcontinent, England, Colonialism

Makale Detayları

Kaynakça

 • Aydın, Mehmet. “İkbal, Muhammed”. Türkiye Diyabet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi. org.tr/ikbal-Muhammed (Erişim 25.05.2020).
 • Ayvazoğlu, Beşir. “Mehmet Akif ve Muhammed İkbal”. Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, (1997), 43-56.
 • Benli, Selma. “İkbal: Kişiliği, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Düşünceler”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (1987), 15-30.
 • Çişti, Yusuf Selim. Zarb-i Kalim: (Allama İkbal) Meaşer. Nai Dehli: İtikat Publishing House, 1991.
 • Halifat, Sekban. “İkbal’in İhya Projesinin Analizi”. Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri, İstanbul: İBB Yayınları, (1997), 154-196.
 • Han, Şehzad. Kelam-i İkbal (Urdu) me Akvam-u Milel. Hayber Pahtunhva: Kurtuba University, 2016.
 • İkbal, Muhammed. Kulliyat-i İkbal. Lahor: İlm-u İrfan Publishers, 2002.
 • İkbal, Muhammed. Bal-i Cibril. Lahor: Tac Company Limited, 1935, çev. Ahmet Kızılkaya, Cebrail’in Kanadı, İstanbul: Hünkar Ofset, 2000.
 • İkbal, Muhammed. Zarb-i Kalim. Aligarh: Educational Book House, 1975.
 • İkbal, Muhammed. Hareket Zili. çev. Celal Soydan, Ankara: Hece Yayınları, 2013.
 • İkbal, Muhammed. Musa Vuruşu ve Hicaz Armağanı. çev. Celal Soydan, Ankara: Hece Yayınları, 2013.
 • Mehar, Gulam Resul. Matalib-i Zarb-i Kalim. Delhi: Matbaa Hâce Press, ts.
 • Muavvaz, Ahmed. el-Allame Muhammed İkbal. Kahire: El-Heyet Misriyye li’l-Kitab, 1980.
 • Özcan, Azmi. “İngiliz Doğu Hindistan Şirketi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi.org.tr/ingiliz-dogu-hindistan-sirketi (Erişim 30.08.2020).
 • Yezdani, Havacah Hamid. Şerh-i Zarb-i Kalim. Lahor: Seng-i mil Publications, 2005.
 • Yezdani, Havacah Hamid. Şerh-i Bang-i Dera. Lahor: Seng-i mil Publications, 2006.