An Outline Of Qunawi's Reflections On Divine Names In Terms Of Oneness Of The Being/Wahdat Al-Wujûd

Main Article Content

Ali Fahri Doğan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

DOI:

10.30523/mutefekkir.130221
Atıf: Doğan, Ali Fahri. "An Outline Of Qunawi's Reflections On Divine Names In Terms Of Oneness Of The Being/Wahdat Al-Wujûd". Mütefekkir 1/2 (2014), 57-69. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130221

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Vahdet-i Vücûd teorisyenleri arasındaki en önemli şahsiyetlerden biri olan Konevî, selefi ibn Arabî gibi ilâhî isimlere ciddi önem vermiştir. Klasik tasavvuf dönemi müelliflerinin aksine Konevî, ilâhî isimler meselesini sadece zikir açısından ele almamış, aynı zamanda ontolojik açıdan da meseleyi değerlendirmiştir. Tasavvufî ontolojisini açıklarken ilâhî isimleri merkezî bir noktaya yerleştirmiştir. Ona göre Cenab-ı Hak'tan ilk taayyün ya da tezahür eden varlıklar, ilâhî isimler ve sıfatlardır. Ayrıca fizikî âlemdeki her bir nesne ilâhî bir ismin tecellîsi veya mazharıdır. Bu isimler Konevî'nin fikirlerinde öylesine ön plandadır ki onun esmâya dair görüşünün, varlık görüşüyle neredeyse aynı anlama geldiğini düşünmek mümkündür. Bu çalışmada Konevî'nin varlık görüşünün büyük ölçüde ilâhî isimlere istinad ettiği fikrinden hareketle, onun esmâü'l-hüsnâ anlayışının ana hatları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:

İlâhî İsimler, Konevî, Vahdet-i Vücûd

Article Details

Kaynakça

 • Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yay., 2009 (5th edition).
 • Chittick, William, “On the Cosmology of Dhikr”, within Paths to the Heart: Sufism and the Christian East (edt. James S. Cutsinger), Indiana: World Wisdom, 2004, pp. 55-56.
 • Chittick, William, The Sufi Path of Knowledge, New York: The State University of New York Press, 1989, p. 30.
 • Chittick, William, the Self-Disclosure of God: Principles of Ibn Al-Arabi’s Cosmoloogy, Albany: State University of New York Press, 1998.
 • Chittick, William, “Presence with God”, reached at http://www.ibnarabisociety.org/articles/presence. html on April 19th, 2014.
 • Demirli, Ekremi, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul: İz Yay., 2005, pg. 231
 • al-Farghânî, Sa’d al-Dîn, al-Muntahâ al-Madârik, edt. Dr. Âsim Ibrâhîm al-Kayyâlî, Lebanon: Dâr al-Kotob al-Ilmiyyah, 2007.
 • al-Hakîm, Suad, al-Mu’jam al-Sufî al-Hikmah fî Hudûd al-Kalimah, Beirut: Dâru Nadrah, 1981.
 • Ibn Mâjah, Sunanu ibn Mâjah, edt. Muhammad Foâd Abd al-Bâqee, Dâru Ihyâi al-Kotob al-Arabî.
 • Ibn Arabî, Fosoos al-Hekam, edt. Abû al-‘Alâ Afeefy, Beirut: Dâr a’l-kitâb al-Arabî.
 • Ibn Arabî, Inshâ al-Dawâir, edt. H. S. Nyberg, Leiden: Buchhandlug und Druckerei vormals E. J. Brill.
 • Ibn Arabî, al-Futûhât al-Makkiyya, edt. Ahmad Shams al-Dîn, Beirut: Dâr al-Kotob al-ılmiyyah, 2011.
 • Kartal, Abdullah, İlahi İsimler Teorisi, İstanbul: Hayy Kitap, 2009.
 • Kılıç, Mahmut Erol, Şeyh-i Ekber: ibn Arabî Düşüncesine Giriş, İstanbul: Sufi Yay., 2009, p. 312.
 • Küçük, Hülya, “Light upon Light in Andalusî Sufism: Abû’l-Hakam ibn Barrajân and Muhyî al-Dîn ibn al-Arabî as Developer of His Hermeneutics”, Zeitschrıft Der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft (ZDMG), Band 163, Heft 2, 2013, p. 403.
 • Qashânî, Abd al-Razzâq, Latâif al-A’lâm fî Ishârâti ahl al-Ilhâm, edt. Ahmad Abd al-Rahmân Sâyih et. Al., Beirut: Maktaba al-Saqâfah al-Dîniyyah, 2005.
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, Miftâh Ghayb al-Jam’ wa al-Wujûd, edt. Dr. Âsim İbrahim al-Kayyâlî, Lebanon: Dâr al-Kotob al-Ilmiyyah, 2010.
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, Esmâü’l-hüsnâ Şerhi, trns. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yay. 2011.
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, al-Nafahât al-Ilâhiyye, edt. Muhammad Khaj, Tahran: Intishârât-i Mawlâ, 1969
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, al-Foqooq fî Asrâri Mostanedâti Hekam al Fosoos, edt. Muhammad Khaji, Tahran: Intishârât-i Mawlâ, 1413-1371.
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, Qunawi, al-Î’jâz al-Bayân fî Ta’weel al-Umm al-Qur’ân, edt. Jalâl al-Dîn Ashteyânî, Qum: Moassasa-e Bôstân-e Ketâb, 1423-1381.
 • Qunawi, Sadr al-Dîn, al-Nosoos fî Tahqîqi Tawr al-Mahsoos,edt. Jal’al al-Dîn Ashteyânî, Tahran: Moassasa-e Châb wa Dâneshgâh-e Mashad, 1396.
 • Tirmidhî, Jâmî al-Kabeer, edt. Beshshâr Awwâd Ma’roof, Dâr al-Ghayb al-Islâmî, 1996.
 • Uzun, Mustafa, “Ebced”, DIA, İstanbul, 1994, X.