Kur’an ve Hadisler Bağlamında Hz. Dâvûd’un Örnekliği

Main Article Content

Mustafa Karabacak
Selçuk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.441661
Atıf: Karabacak, Mustafa. "Kur’an ve Hadisler Bağlamında Hz. Dâvûd’un Örnekliği". Mütefekkir 5/9 (2018), 185-202. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441661

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Peygamberler, bir zincirin halkaları gibi birbirlerini tamamlayan seçkin kullardır. Bunlar öncelikle gönderildiği kavim/kavimler için olmak üzere diğer peygamber ve kavimler için de örnektirler. Kur’an-ı Kerim Hz. Mûsâ gibi bazı peygamberlerden sık sık bazısından ise nadiren bahsetmektedir. Bazı peygamberlere kitap verilmesi, Allah Teâlâ’nın kendileriyle konuşması, gönderildikleri kavimle yaptıkları mücadele ve katlandıkları sıkıntılar ve benzeri şeyler onlardan sıkça bahsedilmesinin muhtemel sebepleri olabilir. Allah Teâlâ’nın Kur’an’da kendisine “üstünlük verdim” dediği ve birçok özelliğinden bahsettiği peygamberden biri de Hz. Dâvûd’dur. Hz. Dâvûd hadislerde örnekliğinden en fazla bahsedilen peygamberdir. Hz. Peygamber, Dâvûd’un (as) el emeği ile geçindiğini, savaştan kaçmadığını, ibadet hayatı ve benzeri özelliklerinden bahsederek örnek alınması gerektiğini bildirmektedir. Makalede Hz. Dâvûd’un peygamberlik ve saltanat gibi kendisine mucize olarak verilen ve örneklik teşkil etmeyen özelliklerinden bahsedilmeyecektir. Çünkü bunlar kulun gayretiyle elde ettiği ve başkasına örnek olabilecek özellik taşımazlar. Bu çalışmada Hz. Dâvûd’un biyografisinden değil; Kur’an ve hadislerde hangi özellikleri dolayısıyla Müslümanlara örnek olarak sunulduğu üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Hadis İlmi, Hz. Dâvûd, Peygamber, Hadis, Örnek, Âyet

Article Details

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. Esed eş-Şeybânî. el-Müsned. 6 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1982/1402.
 • Babanzâde, Ahmet Nâim – Miras, Kamil. Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi. 12 Cilt. 6. Baskı. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1981.
 • Beyzâvî, Nâsıruddîn Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâzî. Envâru’t-tenzîl ve Esrâru’t-te’vîl. Thk. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî. 1418.
 • Beyhakî, EbûBekr Ahmed b. el-Huseyin b. Ali b. Mûsâ el-Hüsrevcirdî el-Horasânî. es-Sünenü’l-Kübra. Thk. Muhammed Abdülkadir Atâ. 10 Cilt. 3. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1424/2003.
 • Buhârî, Ebû Abdillah Muhammet b. İsmail. el-Câmiu’s-sahîh. 8 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981.
 • Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl b. Behram. es-Sünen. 2 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistanı el-Ezdî. es-Sünen. 5 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981.
 • Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali el-Müsennâ b. Yahay b. Isâ b. Hilal et-Temîmî. Müsnedü Ebî Ya’lâ. Thk. Hüseyin Selim Esed. 8 Cilt. Dımaşk: Dâru’l-Me’mûn li’t-Türâs, 1404/1984.
 • Eşkâr, Ömer b. Süleyman b. Abdullah. er-Rusül ve’r-Risâlât. 4. Baskı. Kuveyt: Mektebetü’l-Fellâh, 1410/1989.
 • Hıcâzî, Muhammed Mahmud. et-Tefsîru’l-Vâzıh. 3 Cilt. 10. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Cîli’l-Cedîd, 1413.
 • İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. İbrahim b. Osman. Müsnedü İbn Ebî Şeybe. Thk. Âdil b. Yusuf el-Azâzî - Ahmed b. Ferid el-Mezîdî. 2 Cilt. Riyad: Dâru’l-Vatan, 1997.
 • İbn Ebî Şeybe, Ebû Bekir Abdullah b. Muhammed b. İbrahim b. Osman. el-Kitâbu’l-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr. Thk. Kemal Yusuf el-Hût. 7 Cilt. Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebü’l-Fadl Şihâbüddin Ahmed b. Ali b. Muhammed. Fethu’l-Bârî şerhu Sahîhı’l-Buhârî. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 1379.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah b. Yezid el-Kazvinî. es-Sünen. 2 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981.
 • İbn Melek, Muhammed b. Izzüddin Abdillatif b. Abdilaziz b. Emînüddin b. Firiştâ. Şerhu Mesâbihu’s-Sünneti li’l-İmam el-Beğavî. Thk. Nuruddin Tâlib. 6 Cilt. B.y.: İdaratü’s-Sekâfeti’l-İslâmiyye, 1433/2012.
 • İbn Teymiyye, Takıyyuddin Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Abdülhalim. Mecmûu’l-Fetâvâ. Thk. Abdurrahman b. Muhammed b. Kâsım. 35 Cilt. Medine: y.y., 1416/1995.
 • İbn Sâlih el-Bessâm, Abdullah b. Abdurrahman. Teysîru’l-Allâm şerhu Umdetü’l-Ahkâm. 2 Cilt. 10. Baskı. Beyrut: Müessetü’r-Reyyân, 1433/2012.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed. Keşfü’l-Müşkil min Hadisi’s-Sahihayn. Thk. Ali Hüseyin el-Bevvâb. 4 Cilt. B.y.: Daru’l-Vatani’l-A’rabî, ts.
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebû Bekr. el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an. Thk. Ahmed Berdûnî- İbrahim Atfîş. 20 Cilt. 2. Baskı. Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, 1384/1964.
 • Lâşin, Mûsâ Şâhîn. Fethu’l-Mün’ım şerhu Sahihi Müslim. 10 Cilt. B.y.: Dâru’ş-Şürûk, 1423/2002.
 • Mâlik b. Enes. el-Muvatta. 2 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981.
 • Mukâtil b. Süleyman, Ebü’l-Hasen. Tefsîru Mukâtil b. Süleyman. Thk. Abdullah Mahmud Şehâte. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi Türasi’l-Arabî, 1423.
 • Mücâhid, Ebü’l-Haccâc b. Cebr el-Mekkî el-Mahzûmî. Tefsîru Mücâhid. Thk. Muhammed Abdüsselam Ebü’n-Nil. Mısır: Dâru’l-Fikri’l-İslâmî el-Hadise, 1410/1989.
 • Müslim, Ebü’l-Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kureyşî. el-Câmiu’s-Sahih. 3 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981/1401.
 • Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb. es-Sünen. 5 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1981/1401.
 • Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Muhyiddin Yahya b. Şeref. el-Menhec Şerhu Sahîhi Müslim b. Haccâc. 18 Cilt. 2. Baskı. Beyrut: Dâru ihyâi’t-Türasi’l-Arabî, 1392.
 • Saîd b. Mansûr, Ebû Osman. es-Sünen. Thk. Habiburrahman el-A’zamî. 2 Cilt. Hindistan: ed-Dâru’s-Selefiyye, 1403/1982.
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhamed b. Cerir b. Yezid b. Kesir. Câmiu’l-Beyân fî Te’vîli’l-Kur’an. Thk. Ahmed Muhammed Şâkir. 24 Cilt. B.y.: Müessesetü’r-Risâle, 1420/2000.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre. es-Sünen. 5 Cilt. 2. Baskı. İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. 10 Cilt. İstanbul: Azîm Dağıtım, 1992.