Menâr Ekolünün Hz. Îsâ’nın Refʿi ve Nüzûlü Hakkında Referans Kabul Edilen Ayetlere Yaklaşımı

Main Article Content

Hanefi Şola
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.441655
Atıf: Şola, Hanefi. "Menâr Ekolünün Hz. Îsâ’nın Refʿi ve Nüzûlü Hakkında Referans Kabul Edilen Ayetlere Yaklaşımı". Mütefekkir 5/9 (2018), 79-100. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.441655

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Hz. Îsâ’nın ölmeden önce göğe yükseltildiği, kıyamete kadar yaşayacağı ve kıyamete yakın bir zamanda bir kurtarıcı olarak yeryüzüne ineceği şeklindeki inanış, İslam düşünce geleneğinde nüzûl-i Îsâ şeklinde kavramlaşmıştır. Çeşitli İslâmî kaynaklarda yer alan ve tefsir kaynaklarında da kendine yer bulan bu inanışa referans gösterilen birçok ayet vardır. Bu ayetler hakkında ortaya konan yorumlar, XIX. yüzyıla kadar mezkûr inanışı temellendirmeye yönelik olmuştur. Ancak bu yüzyılda batıda yükselen pozitivist dalga İslam dünyasındaki epistemolojik anlayışta bazı değişikliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Bu değişimle birlikte Cemaleddin Efganî, Muhammed Abduh, M. Reşîd Rızâ ve A. Mustafa Merâgî gibi isimlerin içinde bulunduğu Menâr ekolü başta olmak üzere İslam dünyasındaki bazı akımlar bu inanışı reddetme yoluna gitmiştir. Bu çalışmada Menâr ekolünün, klasik tefsir kaynaklarında Hz. Îsâ’nın ölmeden göğe yükseltildiği ve kıyamete yakın bir zamanda yeniden dünyaya bir kurtarıcı olarak döneceği konusunda referans gösterilen ayetlere yaklaşımı ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle ilgili ayetlere, daha sonra bu ayetlerin klasik tefsir kaynaklarındaki yorumlarına değinilmiştir. Son olarak da Menâr ekolünün değerlendirmelerine yer verilmiştir. Sonuç olarak bu ekolün söz konusu ayetlerin mezkûr inanışla alakasının bulunmadığı yönünde bir yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Tefsir, Menâr, Abduh, Ref’, Vefat, Nüzûl-i Îsâ

Article Details

Kaynakça

 • Aydınlı, Abdullah. Hadis Istılahları Sözlüğü. 7. Baskı. İstanbul: İFAV, 2013.
 • Ebû Hayyân el-Endelüsî, Muhammed b. Yûsuf. el-Bahru’l-Muhît. 9 Cilt. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1428/2007.
 • Fahrüddîn er-Râzî, Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Muhammed b. Ömer b. Hüseyn, er-Râzî. et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Gayb). 35 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1994.
 • Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd b. Abdillâh el-Absî. Meʿâni’l-Kur’ân. 3 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1423/2002.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed. Zâdü’l-Mesîr fî ʿİlmi’-Tefsîr. 8 Cilt. 3. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1430/2009.
 • Kırbaşoğlu, Hayri. “Hz. Îsâ’yı (as) Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi”. İslâmiyât 3/4 (2000): 147-168.
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed. el-Câmiʿu li Ahkâmi’l-Kur’ân. 12 Cilt. Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2010.
 • Mâverdî, Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Basrî. en-Nüket ve’l-Uyûn. 6 Cilt. 2. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1428/2007.
 • Merâgî, Ahmed Mustafâ. Tefsîrü’l-Merâgî. 30 Cilt. Kahire: Mustafa el-Bâbi el-Halebî, 1946.
 • Muhammad Ali, Maulana. The Holy Qur’an with English Translation and Commentary. Ohio: King Fahd Holy Qur-an Printing Complex, 2002.
 • Mukātil, Ebu’l-Hasen Mukâtil b. Süleymân. Tefsîru Mukâtil b. Süleymân. 3 Cilt. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1424/2003.
 • Öztürk, Mustafa. Kur’an ve Tefsir Kültürümüz. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2010.
 • Polat, Fethi Ahmet. “Dirâyet Ağırlıklı Tefsirler”, Tefsir El Kitabı. Ed. Mehmet Akif Koç. 177-226. Ankara: Grafik Yayınları, 2014.
 • Reşîd Rızâ, Muhammed. Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîrü’l-Menâr). 12 Cilt. 3. Baskı. Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-ʿİlmiyye, 1432/2011.
 • Reşîd Rızâ, Muhammed Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr). 12. Cilt. Kahire: Dâru’l-Menâr 1366/1947.
 • Reşîd Rızâ, Muhammed. Akîdetu’s-Salb ve’l-Fidâ. Mısır: Matabaatu’l-Menâr, ts.
 • Sarıtoprak, Zeki. İslam İnancı Açısından Nüzûl-i İsa Meselesi. İzmir: Çağlayan Yayınları, 1997.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd. Câmiʿu’l-Beyân ʿan Te’vîli’l-Âyi’l-Kur’ân. 10 Cilt. 4. Baskı. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1430/2009.
 • Ünsal, Hadiye. Tefsirde Heteredoksi Kadiyanilik ve Kur’an. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2011.