Tevfîk Yûsuf El-Avvâd’ın “Er-Rağîf” Adlı Romanında Türk İmajı

Main Article Content

Mücahit Küçüksarı
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.284564
Atıf: Küçüksarı, Mücahit. "Tevfîk Yûsuf El-Avvâd’ın “Er-Rağîf” Adlı Romanında Türk İmajı". Mütefekkir 3/6 (2016), 307-327. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284564

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Lübnan’lı Tevfîk Yûsuf Avvâd sanatsal üslubu, etkileyici psikolojik tasvirleri ve sosyal meseleleri eserlerinde derinlemesine işlemesi yönüyle kısa öykü ve roman alanında Arap Edebiyatında önemli isimlerden sayılmaktadır. er-Rağîf, Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların bağımsız devlet kurma mücadelesinin anlatıldığı önemli bir romandır. Osmanlı’nın son dönemlerinde önce Balkanlar sonrasında da Arap coğrafyasında yayılan milliyetçilik akımının Avvâd’ın düşüncelerini de etkilediği açıkça görülmektedir. Bunun bir neticesi olarak romanda gerek Osmanlı Devleti gerekse genel olarak Türklerle ilgili olarak son derece olumsuz bir imajın ortaya konduğu dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Tevfik Yusuf Avvad, Kısa Öykü, Roman, Türk İmajı, Arap Milliyetçiliği

Article Details

Kaynakça

 • Ahmed Heykel, Tatavvuru’l-edebi’l-hadîs fî Mısr, 6.b., Dâru’l-Me‘ârif, Kahire, 1994.
 • Âyıd b. Hazzâm er-Rûkî, Hurûbu’l-Balkân ve’l-haraketu’l-Arabiyye fi’l-meşrikı’l-Arabiyyi’l-‘Usmânî, Ma‘hedu buhûsi’l-‘ilmiyye, Mekke, 1996.
 • Bodur, Hüsnü Ezber, “Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Kaynakları”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy: 8, Erzurum, 1988.
 • Cebbûr Abdunnûr, el-Mu’cemu’l-edebî, 2.b., Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut, 1984
 • Demir, Yaşar-Şen, Kenan, “Doğuş Dönemi İtibariyle Türk-Arap Milliyetçiliği: İşbirliğinden Çatışmaya”, Akademik Ortadoğu, Cilt:5, Sayı:2, 2011.
 • Fidan, İbrahim, “Trablusgarp Savaşı’nın Arap Şiirindeki Yansıması ve İbrahim el-Üskûbî’nin Nasîha li-Âli Osmân İsimli Şiiri Üzerine Bir İçerik İncelemesi”, İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2015.
 • Fuâd Kındîl, Fennu kitâbeti’l-kıssa, el-Hey’etu’l-‘âmme li kusûri’s-sekâfe, ty., 2002.
 • İbrahim Fethî, Mu’cemu’l-mustalhât el-edebiyye, el-Müessetu’l-Arabiyye li’n-nâşirîn el-muttehıdîn, Tunus, 1986.
 • İşler, Ertuğrul-Türkyılmaz, Ümran, “Geleneksel Roman’dan Çağdaş Roman’a “Kişiler”in Anlatıdaki Konumu”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 1997, sy. 3. (102-109).
 • Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994
 • Kantemir, Enise, “Gerçekçilik”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, Ankara 1973, (139-155).
 • Kürkçüoğlu, Ömer, Osmanlı Devletine Karşı Arap Bağımsızlık Hareketi 1908-1918, AÜSBF Yay. Ankara, 1982.
 • Mahlûf Âmir, Mezâhiru’t-tecdîd fi’l-kıssati’l-kasîra fi’l-Cezâir, Menşûrâtu ittihâdu kuttâi’l-‘Arab, Dimaşk, 1995.
 • Mansûr İbrahim el-Hâzimî, el-Bahs ani’l-vâkı’, Riyad, 1984.
 • Marufoğlu, Sinan, “II. Meşrutiyet’ten Birinci Dünya Savaşı’na, Osmanlı Arap Vilayetlerinde Sömürgeci Avrupa Devletleri’nin Siyasi Faaliyetleri”, History Studies, c: 4, sy: 3, 2012.
 • Mecdî Vehbe, Kamil el-Mühendis, Mu’cemu’l-mustalhât el-Arabiyye fi’l-luğati ve’l-edeb, 2.b., Mektebetu Lübnan, Lübnan, 1984.
 • Muhammed Hasen Abdullah, el-Vâkı’iyye fi’r-rivâyeti’l-Arabiyye, Mektebetu’l-Usra, Kahire, 2005.
 • Muhammed Mendûr, el-Edeb ve mezâhibuhû, Nehdatu Mısr, ty., tsz.
 • Muhammed Zeki el-‘Işmâvî, A‘lâmu’l-Edebi’l-‘Arabiyyi’l-hadîs ve’t-ticâhâtuhum el-fenniyye, Dâru’l-Ma‘rife, İskenderiye, tsz.
 • Riyad N. el-Reyyis, Osmanlı’nın Çöküş Döneminde Arap Casusları, Çev: D. Ahsen Batur, Selenge Yay., İstanbul, 2006.
 • Sabrî Hafez, “Modern Arap Kısa Öyküsü (II)”, Çev. Azmi Yüksel, Nüsha, Yıl: 3, Sayı: 10, Yaz 2003.
 • Soy, H. Bayram, “Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918’e Kadar”, Bilig, sy: 30, Kırıkkale, 2004.
 • Şükrî Muhammed Ayyâd, el-Mezâhibu’l-edebiyye ve’n-nakdiyye ‘inde’l-‘Arab ve’l-Ğarbiyyîn, el-Meclisu’l-vatanî li’s-sekâfeti ve’l-funûni ve’l-âdâb, Kuveyt, 1993.
 • Tevfîk Yûsûf Avvâd, er-Rağîf, Mektebetu Lubnân, 17.b., Beyrut, 1984.
 • Tuğ, Salih, İslam Ülkelerinde Anayasa Hareketleri, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1969.
 • Yazıcı, Hüseyin, “Lübnan’da Kısa Öykü”, Şarkiyat Mecmuası, sayı: 15, İstanbul, 2009, (131-160).
 • Zeki Mubârek, en-Nesru’l-fennî fi’l-karni’r-râbi‘, Muessetu Hindâvî li’t-Ta‘lîm ve’s-Sekâfe, Kahire, 2013.
 • http://www.alriyadh.com/Contents/24-04-2004/Mainpage/Thkafa_11490.php
 • http://lebanonism.com/lebwp/?p=36