Kitâbu’t-Tevhîd’in Tahkikli Neşri ve Açıklamalı Tercümesi’ne Dair Bazı Mülâhazalar

Main Article Content

Tahir Uluç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Felsefesi Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.245563
Atıf: Uluç, Tahir. "Kitâbu’t-Tevhîd’in Tahkikli Neşri ve Açıklamalı Tercümesi’ne Dair Bazı Mülâhazalar". Mütefekkir 3/5 (2016), 9-52. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245563

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Kitâbu’t-Tevhîd genel İslam düşüncesi ve özelde Mâturîdî kelam geleneği içindeki büyük önemine rağmen şimdiye kadar tek bir yazma nüshası tespit edilebilmiş ve Fethullâh Huleyf bu nüshaya dayanarak eseri 1970 yılında neşretmiştir. Baskının içerdiği çeşitli eksiklikleri gidermek amacıyla Bekir Topaloğlu ve Muhammed Aruçi eseri yeniden tahkik etmiş ve 2003 yılında yayınlamış; Topaloğlu bu baskıyı esas alarak eseri Türkçeye çevirmiş ve 2002 yılında yayınlamıştır. İmâm Mâturîdî’nin âlemin hudûsu-kıdemi tartışmaları bağlamında filozoflara yönelttiği eleştiriler hakkındaki çalışmamız sırasında biz de bu Kitâbu’t-Tevhîd nüshası ve çevirisini kullandık. Okumalarımız sırasında eserin hem Arapça metninde hem de Türkçe çevirisinde, ilahiyyât bölümüyle sınırlı olmak üzere, okuma ve anlamayla ilgili problemli olduğunu düşündüğümüz bazı noktaları tespit ettik. Bu hususları, daha kâmil bir Kitâbu’t-Tevhîd metni ve çevirisi oluşması adına araştırmacıların dikkatlerine sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler:

İmâm Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Tahkikli metin, Türkçe Çeviri

Article Details

Kaynakça

  • Dînânî, Ğulâmhuseyin İbrâhîm-i, Mâcerâ-yı Fikr-i Felsefî Der Cihân-ı İslâm, İntişârât-ı Tarh-ı Nev, 4. Baskı, Tahran 1385 Hicrî Şemsî / 2006 Miladî.
  • el-Kindî, Ebû Yûsuf Ya‘kûb, el-Hudûd ve’r-Rusûm, (el-Mustalahu’l-Felsefî ‘inde’l-‘Arab, ed. ‘Abdulemîr el-A‘sam, el-Hey’etu’l-Mısriyye el-‘Amme li’l-Kitâb, Kahire 1989, içinde).
  • el-Mâturîdî, Ebû Mansûr, Kitâbu’t-Tevhîd, ed. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Dâru Sâdır, Mektebetu’l-İrşâd, Beyrut ve İstanbul 2007.
  • el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr, Kitâbü’t-Tevhîd, Açıklamalı Tercüme, çvr. Bekir Topaloğlu, İsam Yayınları, 6. Basım, İstanbul 2014.
  • Toktaş, Fatih, İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri, 1. Baskı, Klasik Yayınları, İstanbul 2004.
  • Topaloğlu, Bekir, “Önsöz”, (Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, Açıklamalı Tercüme, çvr. Bekir Topaloğlu, İsam Yayınları, 6. Basım, İstanbul 2014 içinde).
  • Topaloğlu, Bekir-Aruçi, Muhammed, “‘Amelunâ fi’t-Tahkîk (Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, ed. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçi, Dâru Sâdır, Mektebetu’l-İrşâd, Beyrut, İstanbul, 2007 içinde).