Aşka Susayan Ruhlar İçin Elif Şafak’tan Aşkın Kırk Kuralı

Main Article Content

Memduh Ferrâc Nâbî
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

M. Mücahit Asutay
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.245571
Atıf: Nâbî, Memduh Ferrâc. "Aşka Susayan Ruhlar İçin Elif Şafak’tan Aşkın Kırk Kuralı". çev. M. Mücahit Asutay. Mütefekkir 3/5 (2016), 225-232. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.245571

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Bu çalışmada Elif Şafak’ın “Aşk” romanı, anlatıcı kişiler, romanda kullanılan teknikler, romanın yapısı ve yazarın okuyucuya iletmek istediği mesajlar ele alınmıştır. Bunun yanı sıra mekân, zaman ve karakter tahlillerine de yer verilmiştir. İç içe geçmiş iki romanda birbirinden oldukça farklı mizaçlara sahip olan dört önemli karakter bulunmaktadır. Bu iki romanda yer alan öyküler, farklı tarihî dönemlerde ve farklı coğrafyalarda geçmektedir. Yazar, iki dünyayı birleştirerek, okuyucuyu, sürükleyici bir anlatıyla mutasavvıfların dünyasına götürür. Romandaki olaylar tek bir süreçte devam etmez. Olaylar, roman kahramanının el yazması bir romanı okumaya başlamasıyla çift boyutlu bir hale gelir. Mevlânâ ile Şems arasındaki ilişki, romanın diğer karakterlerinin bakış açılarıyla tasvir edilmiştir. Leyla ve Halife Harun Reşidin öyküsü, Hz. Musa ile Hz. Hızır’ın kıssası, Şems’in anlattığı diğer hikâyeler gibi araya ilgisiz hikâyelerin sokulmuş olması, bin bir gece masallarının teknik yapısını anımsatmaktadır. Romanın giriş kısmından sonraki dört bölümün her biri, başlığını yaşamdaki dört elementten alır: Toprak, su, rüzgâr ve ateş. Bölüm başlıkları, okuyucuya bölümün atmosferine girmesi ve romanın kurmaca dünyalarında dolaşması için anahtarlar verir.

Anahtar Kelimeler:

Mevlânâ, Şems, Aşk, Tasavvuf, Roman

Article Details

Kaynakça

  • Memdûh Ferrâc Nâbî, Reyyu ervahi’z-zâmie bi-ittibâʻi “kavâʻidu’l-ʻişk el-erbeʻûn” li Elîf Şafak, Mecelletu’l-İmârât es-Sekâfiyye, sy. 18, Dubai 2013.
  • Şafak, Elif, Aşk, Doğan Kitap, 100. Baskı, İstanbul 2009.
  • Tekin, Mehmet, Roman Sanatı 1, Ötüken yayınları, 4. Basım, İstanbul 2004.