Eğitime Siyasi ve İdeolojik Yaklaşımlar Bağlamında Köy Enstitüleri ve İmam Hatip Okulları

Main Article Content

Sümeyra Bilecik
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Bilimleri Anabilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.284566
Atıf: Bilecik, Sümeyra. "Eğitime Siyasi ve İdeolojik Yaklaşımlar Bağlamında Köy Enstitüleri ve İmam Hatip Okulları". Mütefekkir 3/6 (2016), 329-347. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284566

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Eğitimin uzak hedefi olarak belirlenen devletin eğitim politikasını şekillendirdiği esas nokta, devletin ihtiyacı olan nitelik ve donanımlara sahip olan iyi insan iyi vatandaş yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda da eğitim uygulamalarının sosyal ve siyasal değişimlerden etkilenmemesi mümkün görünmemektedir. Ancak bu değişimlerin sürekli olması eğitimde istikrarı zedeler. Türk eğitim tarihine baktığımızda Türkiye’deki siyasi dalgalanmalardan etkilenen; halk evleri, köy enstitüleri, Kur’an kursları, İmam Hatip Liseleri gibi kurumlar dikkat çekmektedir. Bu makaleyle ideolojik- siyasi yaklaşımların etkilediği iki kurum olan köy enstitüleri ve imam hatipler bu yönleriyle ele alınacaktır. Yapılan bu çalışmayla ayrıca, köy enstitülerinin kapatılma sebebinin, siyasi kaygılarla ve rejim aleyhtarlığının göstergesi olarak İmam Hatiplerin açıldığı yönündeki iddialar tartışılarak, siyasetin yön değiştiren rüzgârlarından etkilenen bu iki kurum bu açıdan değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Köy Enstitüleri, İmam Hatip Okulları, Siyaset, Eğitim, Eğitim Politikası

Article Details

Kaynakça

 • Ayhan, Halis, Türkiye’de Din Eğitimi, Dem Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2014.
 • Baloğlu, Zekâi, Türkiye’de Eğitim Sorunlar ve Değişime Yapısal Uyum Önerileri, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul 1990.
 • Başaran, Mehmet, “Köy Enstitülerinin Kapanışı ya da Karşı Devrim Süreci”, Kuruluşunun 60. Yılında Köy Enstitüleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Bulancak Şubesi Basımevi, Bulancak 2000.
 • Başaran, Mehmet, Özgürleşme Eylemi Köy Enstitüleri, Cumhuriyet Kitapları, 6. Baskı, İstanbul 2010.
 • Cebeci, Suat, Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, Akçağ Yay., 2. Baskı, Ankara 2005.
 • Çavdar, Ramazan, “Köy Enstitüleri Kapatılmalıydı”, Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, Çapa Matbaacılık, İstanbul 2010.
 • Çoban, Ahmet, “Öğretmen Yetiştirme Politikası Olarak Köy Enstitüleri Örneğinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 19, S. 2, ss. 449- 458.
 • Dündar, Ali, “Köy Enstitüleri”, Kuruluşlarının 60. Yılında Köy Enstitüleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Bulancak Şubesi Basımevi, Bulancak 2000.
 • Dündar, Can, Köy Enstitüleri, İmge Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul 2008.
 • Erden, Münire, Eğitim Bilimlerine Giriş, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2007.
 • İlker, Engin Çınar, Köy Enstitüsünden Günümüze Bir Öğretmen, Beyaz Yayınları, İstanbul 2003.
 • Kartal, Sadık, “Toplum Kalkınmasında Farklı Bir Eğitim Kurumu: Köy Enstitüleri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 4 S. 1, ss. 23-36.
 • Kaya, Gazanfer, “Köy Enstitülerinin Sonlanmasında CHP’nin Konumu”, Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, Çapa Matbaacılık, İstanbul 2010.
 • Koç, Nurgün, Türk Kültür Tarihi İçerisinde Köy Enstitüleri, İdeal Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • Korukçu, Adem, “İmam Hatip Liseleri”, Din Eğitimi El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara 2012.
 • Öcal, Mustafa, Tanıkların Dilinden Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Dini Hayat, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008.
 • Öcal, Mustafa, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi, Düşünce Kitap, İstanbul 2011.
 • Öcal, Mustafa, “İmam Hatip Liselerinde Din Eğitimi”, Din Eğitimi (Ed. Mustafa Köylü ve Nurullah Altaş), Ensar yay., İstanbul, 2014.
 • Özkan, Salih, Türk Eğitim Tarihi, Nobel Yay., Ankara, 2008.
 • Öztürk, Emine, Cumhuriyet Dönemi Aydın Kimliği, Sekülerleşme ve Köy Enstitüleri, Rağbet Yay., İstanbul, 2012.
 • Sarpkaya, Ruhi, “Köy Enstitülerinden Sonra İmam Hatip Liseleri”, Toplum ve Demokrasi, 2 (3), 2008, ss. 1-28.
 • Şeren, Mehmet, “Köye Öğretmen Yetiştirme Yönüyle Köy Enstitüleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 28, S. 1, ss. 203-226.
 • Şimşek, Ali, Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), İstanbul 1999.
 • Tonguç, Engin, Köy Enstitülerini Anlamak”, Kuruluşunun 60. Yılında Köy Enstitüleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Bulancak Şubesi Basımevi, Bulancak 2000.
 • Uygun, Selçuk, Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları (İlköğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri, MEB Yayınları, Ankara, 2007.
 • Cumhuriyet Halk Partisi 7. Büyük Kurultay Kararları, https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.eser_bilgi_q?ptip=SIYASI%20PARTI%20YAYINLARI&pdemirbas=197603391 (Erişim tarihi: 1.11.2016).
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/110.html (Erişim tarihi: 1.11.2016).
 • 21.09.1990 Tarihli Milliyet Gazetesi, http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/1990/09/21, (Erişim tarihi: 1.11.2016).
 • 15. Milli Eğitim Şûrası Kararları, http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_10/02113559 _15_sura.pdf (Erişim tarihi: 2.11. 2016).