Arefe Gününün Faziletiyle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi

Main Article Content

Mustafa Karabacak
Aksaray Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Ana Bilim Dalı

DOI:

10.30523/mutefekkir.130238
Atıf: Karabacak, Mustafa. "Arefe Gününün Faziletiyle İlgili Rivâyetlerin Değerlendirilmesi". Mütefekkir 1/1 (2014), 176-192. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130238

Zotero Mendeley EN EndNote

Öz

Allah Teâlâ bazı zamanları diğer zamanlara fazilet bakımından üstün kılmıştır. Ramazan ayının diğer aylara, Kadir gecesinin diğer gecelere ve Cuma gününün diğer günlere üstünlüğü gibi. Arefe günü de faziletli günlerden birisidir. Arefe günü mübârek bir gündür; çünkü Hac ibadetinin önemli bir rüknu olan vakfe bugünde yapılmaktadır. Bu günün faziletiyle ilgili fazlaca hadisler vardır. Biz de bu çalışmada Arefe gününde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetlerin faziletiyle ilgili hadisleri değil; bugünün faziletine işaret eden hadisleri hadisçilik açısından inceledik. Bundaki amacımız da, bu konuda çalışma yapacaklara ve bu hadisleri konuşmalarında kullanacaklara bir reçete sunmaktır.

Anahtar Kelimeler:

Arefe Günü, Mübârek, Fazilet, Hadis, Rivâyet

Article Details

Kaynakça

 • Abdürrezzâk, Ebû Bekir Abdurrezzâk b. Hemmam es-San’ânî, el-Musannef, I-XI, 1. Basım, Beyrut, 1391/1972.
 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I-VI, İstanbul, 1982/1402.
 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, (thk. Arnaûd, Şuayb- Mürşid, Âdil, el-Mevsûatü’l-hadîsiyye Müsnedü imam Ahmed b. Hanbel) I-XXXXIX, Müessesetü’r-Risâle, 2. Basım, Beyrut, 1420/1999.
 • Ali el-Muttakî, Alauddin Ali el-Muttakî b. Husamuddin el-Hindî, Kenzü’l-ummâl fi’s-süneni’l-akvâl ve’l-ahvâl, I-XVIII, Mektebetu’t-Turasi’l-İslâmî, 1. Basım, Haleb, 1391/1971.
 • Algül, Hüseyin, Mubârek Günler ve Geceler, Işık Yayınları, İstanbul, 2008.
 • Aras, M.Özgü, “Arefe”, DİA, III, 351-352, İstanbul, 1991.
 • Ateş, Süleyman, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, I-VI, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, MÜİFY, 4. Basım, İstanbul, 2011.
 • Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali b. Musa el-Horasânî, Fezâilü’l-evkât, Mektebetü’l-Menâr, 1. Basım, Mekke, 1410/1990.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammet b. İsmail, el-Câmiu's-sahîh, I-VIII, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • Bûsîrî, Ebü’l-Abbâs Şihâbüddin Ahmed b. Ebû Bekir b. İsmail b. Selim b. Kaymaz b. Osman el-Kinânî, Misbâhu’z-zücâce fî zevâidi İbn Mâce, thk. Muhammed el-Muntakî el-Keşnâvî, I-IV, Dâru’l-Arabiyye, 2. Basım, Beyrut 1403. (Şâmile nüshasından).
 • Dâvûdoğlu, Ahmet, Sahîh-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, I-XII, Sönmez Yayınevi, İstanbul, 1979.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş'as es-Sicistanı el-Ezdi, es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • Ebû Ya’lâ, Ahmed b. Ali b. Müsnâ b. Yahya b. Îsâ b. Hilâl et-Temîmî el-Mevsılî, el-Müsned, thk. Hüseyin Selim Esed, I-XIII, Dâru’l-Me’mûn li’t-Türas, 1. Basım, Dımaşk 1404/1984. (Şâmile nüshasından).
 • Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı Meâl-Tefsir (trc: Koytak, Cahit- Etürk Ahmed, I-III, İşâret Yayınları, İstanbul, 1420/1999.
 • Geylânî, Abdülkâdir b. Mûsâ b. Abdillah, el-Ğunye li tâlibî tarîkı’l-Hakk, I-II, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1. Basım, Beyrut, 1416/1996.
 • Heysemî, Nureddin Ali b. Ebûbekir, Mecmau’z-zevâid ve menbeu’l-fevâid, I-X, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabi, 2. Basım, Beyrut, 1967.
 • İbn Arrâk, Ali b. Muhammed b. Ali b. Abdurrahman, Tenzîhü’ş-şerîati’l-merfûa ani’l-ahbâri’ş-şenîati’l-mezûa, thk. Abdülvahhâb Abdüllatîf- Abdullah Muhammed es-Sıddîk, I-II, Dâru’l-Kütübü’l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1399. (Şâmile nüshasından).
 • İbn Belbân, Emir Alauddin Ali el-Fârisî, el-İhsân fi Takrîbi Sahîh-i İbn Hıbbân, thk. Şuayb el-Arnaûd, I-IX, Dâru’l-kütübü’l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1407/1987.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah b. Yezid el-Kazvinî, es-Sünen, I-II, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • İbn Receb el-Hanbelî, Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ahmed el-Hanbelî ed-Dımaşkî, Letaifü’l-maârif fîmâ li-mevâsimi’l-âmi mine’l-vazâif, thk. Yasîn Muhammed es- Sevvâs, Darü İbn Kesîr, 2. Basım, Dımaşk-Beyrut, 1427/2006.
 • İbn Receb el-Hanbelî, Ravâiu’t-tefsîr el-câmi’ li’t-tefsîri’l- imâm İbn Receb el-Hanbelî, (nşr: Ebû Muâz, Tarık b. Avnullah b. Muhammed), I-II, Dâru’l-Âsıme, 1. Basım, Riyad, 1422/2001.
 • İbn Receb el-Hanbelî, el- Mahacce fi seyri’d-dülce, (Mecmû’ Resâil el-Hâfız İbn Receb el-Hanbelî’) Ebû Mus’ab Tal’at b. Fuâd el-Hulvânî, I-IV, Kahire, 1424-1425/2003-2004. Bu kitap İbn Receb’in 38 risâlesini içermektedir.
 • İbn Receb el-Hanbelî, Fethu’l-Bârî şerhu Sahihu’l-Buhârî, I-VIII, Mektebetü’l-Gurabâi’l-Eseriyye, 1. Basım, Medine, 1417/1996.
 • İbnü’l-Cevzî, Ebû’l-Ferec Abdurrahman b. Ali el-Cevzî el-Kureşî, Kitabu’d-duafâ ve’l-metrûkin, thk. Ebû’l-Fidâ Abdullah el-Kâdı, I-III, Dâru’l- kütübü’l-İlmiyye, 1. Basım, Beyrut 1406/1986.
 • İbnü’l-Cevzî, Kitabü’l-mevzûât, thk. Abdurrahman Muhammed Osman, I-III, el-Mektebetu’s-Selefiyye, 1. Basım, Medine, 1386/1966. (Şâmile nüshasından).
 • Konevî, Sadreddin, Şerh-i Hadisi Erbaîn, trc: Demirli, Ekrem, Kırk Hadis Şerhi, İz Yayıncılık, İstanbul, 2002.
 • Leknevî, Ebü’l-Hasenât Muhammed Abdülhay el-Hindî, el-Âsâru’l-merfûa fi’l-ahbâri’l-mevzûa, thk. Muhammed Saîd Besyûnî Zeğlûl, Mektebetü’ş-Şarkı’l-Cedid, Bağdat, trs. (Şâmile nüshasından).
 • Mahallî, Celâleddin Muhammed b. Ahmed- Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekr, Tefsiru Celâleyn li’l- Kur’ani’l- Azîm, I-II, Salâh Bilici Yayınları, İstanbul, 1983.
 • Mâlik b. Enes, el-Muvatta, I-II, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • Mevdûdî, Ebû’l- Â’lâ, Tefhîmu’l-Kur’an Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri (trc: Komisyon, I-VII), İnsan Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Münzirî, Ebû Muhammed Zekiyyüddin Abdulazim b. Abdulkavi, et-Tergîb ve’t-terhib mine’l- hadîsi’ş-şerif, thk. Muhammed Muhyiddin Abdulhamid, I-VI, 1.Basım, Mısır, 1379/1960.
 • Müslim, Ebü'l-Hüseyin Müslim b. Haccac el-Kureyşî, el-Câmiu’s-sahih, I-III, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981/1401.
 • Nâblusî, Abdulganî b. İsmail, Fezâilü’ş-şühûr ve’l-eyyâm, thk. Ata, Muatafa Abdülkadir, Dâru’l-Kütübü’l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1406/1986.
 • Nesâî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevr, es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • Nesefî, Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Medârikü’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl, I-III, Dâru’l-Kalem, Beyrut, 1408/1989.
 • Nevevî, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şerefüddîn, el-Minhâc şerhu Sahîhi Müslim b. el-Haccâc, I-XVIII, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 2. Basım, Beyrut, 1392.
 • Subhî, Sâlih, Ulûmü’l-hadis ve mustalahuh, Dâru’l-Ilmi’l-Melâyîn, 18. Basım, Beyrut, 1991. trc: Kandemir, M. Yaşar, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, DİBY., Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2. Basım, Ankara, 1973.
 • Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebû Bekr, el-Leâli’l-masnû’a fi’l-ehâdisi’l-mevzûa, thk. Ebû Abdurrahman Salâh b. Muhammed, I-II, Dâru’l-Kütübü’l-Ilmiyye, 1. Basım, Beyrut, 1417/1996. (Şâmile nüshasından).
 • Tebrîzî, Veliyyüddin Muhammed b. Abdullah el-Hatîb el-Amrî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, I-III, el-Mektebetü’l-İslâmiyye, Dımaşk, 1381/1961.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Servet, es-Sünen, I-V, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1401/1981.
 • Ukaylî, Muhammed b. Amr, Kitâbu’d-Duafâi’l-Kebir, hzr. Abdulmu’tî Emîn Kal’acî, I-IV, Dâru’l-kutubu’l-İlmiyye, Beyrut, trs.