e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
#15 Öz 494

Eski Anadolu Türkçesinde İsimden İsim Yapma Ekleri Üzerine

Murat ALTUĞ

Öz


Batı Türkçesinin kuruluş dönemi olarak kabul edilen Eski Anadolu Türkçesinin genelde bütün gramer özelliklerinin özelde de eklerinin tanınması tarihî Türk gramerinin yazılmasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Biz bu çalışmamızda Tarama Sözlüğü esasında Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan ancak bu gün Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan isimden isim yapma eklerini, fonsiyonları ve Tarama Sözlüğündeki tanıklarıyla ortaya koymaya çalışacağız. Yukarıda söz konusu ettiğimiz özellikleri taşıyan eklerden birisi -sAgI, -sAgU ekidir. Bu ek, Eski Anadolu Türkçesi döneminde "benzetme, küçültme" fonsiyonuyla kullanılan ancak bu gün Türkiye Türkçesi yazı dilinde olmayan bir ektir.

Anahtar Kelimeler


Eski Anadolu Türkçesi, Tarama Sözlüğü, İsimden isim yapım eki, Fonksiyon

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arat, Reşit Rahmetî (2006), Atabetü’l Hakayık Tercümesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Argunşah, Mustafa (2013), Çağatay Türkçesi, İstanbul: Kesit Yayınları.

Atalay, Besim (1991), Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi (III. c). , Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Banguoğlu, Tahsin (1957), Türkçede Benzerlik Sıfatları, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı(1957)- Belleten s.13-27, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Banguoğlu, Tahsin (1986), Türkçenin Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Clauson, Sir Gerard (1972), An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth- Century Turkish, Oxford: Oxford University Press.

Gabain, A. Von (1995), Eski Türkçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gülsevin, Gürer (1997), Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Hacıeminoğlu, Necmettin (1996), Karahanlı Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Karamanlıoğlu, A. Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kasapoğlu Çengel, Hülya (2005), Kırgız Türkçesi Grameri, Ankara: Akçağ Yayınları.

Öner, Mustafa (1998), Bugünkü Kıpçak Türkçesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Öztürk, Rıdvan (1994), Yeni Uygur Türkçesi Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Şahin, Hatice (2009), Eski Anadolu Türkçesi, Ankara: Akçağ Yayınevi.

Tamir, Ferhat (2007), Türk Lehçeleri Grameri (Editör Ahmet B. Ercilasun), Ankara: Akçağ Yayınevi.

Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü (1996), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Timurtaş, Faruk Kadri (1977), Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul: Enderun Kitabevi.
DOI: https://doi.org/10.30523/mutefekkir.130240

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.