e- ISSN: 2148-8134
p- ISSN: 2148-5631
Yayın ve Yazım İlkeleri

MÜTEFEKKİR DERGİSİ

YAYIN, YAZIM İLKELERİ, ATIF SİSTEMİ, KISALTMALAR DİZİNİ

Genel İlkeler

 • Mütefekkir, dini araştırmalar alanında uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.
 • Mütefekkir’in tüm dillerdeki kısaltması “Mütefekkir” şeklinde verilmelidir.
 • Mütefekkir, dini araştırmalar alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makaleleri yanı sıra editöre mektup, özet, kitap kritiği ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
 • Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
 • Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.
 • Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Mütefekkir’e ait olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Yazılar, mutefekkir.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir. Aynı zamanda, mutefekkirdergisi@gmail.com ve mutefekkirdergisi@aksaray.edu.tr e-posta adresleri veya karasal posta aracılığıyla da yazı gönderilebilir.

Yayın İlkeleri

 • Mütefekkir’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.
 • Mütefekkir’e gönderilen araştırmalar, editörler tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilir. Uygun araştırmalar daha sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir.
 • Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşleriyle karara bağlanır.
 • Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin değerlendirmesinin olumlu olması gerekir.
 • İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.
 • Bir olumlu bir olumsuz hakem değerlendirmesi durumunda üçüncü hakeme başvurulur.
 • “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
 • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

Yazım İlkeleri

 • Yazılar, Microsoft Word programında yazılarak (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.
 • Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon veys e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha objektif değerlendirme imkânı tanınması açısından önemlid
 • Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.
 • Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Makalelerin 150 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir.
 • Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.
 • Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Metin içinde vefat tarihi verilecekse  (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.
 • Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

Atıf Sistemi

 • Mütefekkir’de atıf sistemi olarak CMS (Chicago of Manual Style) yöntemi kullanılmaktadır.
 • a.yer., a.g.e., a.mlf., ibid gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Kaynaklar arası, noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aynı kaynağa atıfların arası virgül ile ayrılarak, virgül öncesine birleştirilip sonrasında boşluk bırakılmalıdır.
 • Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına veya meşhur adına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçada, Arap isimleri çok uzatılmamalı ve yazar adı önündeki “el” takıları yazılmamalıdır.
 • Kaynakçada, varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmelidir.
 • Kaynakçada, müelliflerin vefat tarihi verilmemelidir.
 • Kaynakçada bir yazarın birden fazla yayını olması halinde yayım tarihine göre sıralanmalı ve alt alta “------,”şeklinde yazar ismi verilmeden sıralanmalıdır.
 • Basılmış sempozyum bildirilerinin, ansiklopedi maddelerinin ve kitap bölümlerinin yayınlandıkları eser içerisinde yer aldıkları sayfa aralıkları, (varsa) cilt numaraları kaynakçada verilmelidir.

1. Kitap

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, eserin tam ismi (italik), (varsa) tercüme edenin, tahkik edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) yayınevi, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası. Eserde olanlar bu sıraya göre yazılır.

Eserin yayınevi, baskı sayısı (varsa), basım yeri ve yılı biliniyorsa yazılmalıdır. Basım yeri yoksa yy. basım tarihi yoksa ty. kısaltması kullanılmalıdır.

Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir. (Kahire 1934-1962).

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, anlamlı kısaltılmış eser adı (italik), (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak verilmeli. Varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmeli. Ancak cilt sayısı ve sayfa numarası yazılmamalı.

Tek Yazarlı:

* Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1957, II, 28-29.

- Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 28-29.

* Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. II. bs. Ankara 2000, s. 102.

- Görmez, Metodoloji Sorunu, ss. 24-33.

* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, sad. Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul 1980, I, 34.

- Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.

* Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-fukarâ -Fakirlerin Yolu-, haz. Saadettin Ekici, III. bs. İnsan Yay. İstanbul 2011, s. 405.

- Ankaravî, Minhâcu’l-fukarâ, s. 405.

İki Yazarlı:

* Ali, Kecia-Leaman, Oliver, Islam: The Key Concepts, Routledge, London/New York 2008, s. 155-58.

- Ali,-Leaman, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

* Topaloğlu, Bekir vd., İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul 1998, s. 25.

- Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, s. 25.

Arapça Eserler:

• Arapça eser adlarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Varsa eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır, araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Yazar önündeki “el” takıları yazılmaz (Bağdadî, el-Fark beyne'l-fırak).

* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. bs. Beyrut 1994, X, 234.

- Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.

* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire ty. II, 265.

- Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.

* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, thk. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, s. 181.

- Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.

* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, thk. M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.

- Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

Çeviri:

* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul ty. s. 125.

- İzutsu,  Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s. 125.

2. Makale

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, makalenin tam ismi (tırnak içinde ve düz metin), derginin kısaltılmış adı  (italik), (varsa) çeviren, (varsa) basım yeri, (varsa) cilt sayısı, (varsa) sayı numarası, (varsa) basım yılı, sayfa numarası veya aralığı. Makale hakkında mevcut bilgiler bu sıraya göre yazılır.

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, makalenin anlamlı kısaltılmış adı (tırnak içinde ve düz metin), sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak yazılmalı. Varsa iki yazar açık, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilmeli. Dergilerin tam ismi ile parantez içerisinde kısaltması (italik) yazılmalı. Sayfa aralığı verilmeli.

* Karapınar, Fikret, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri ‘…Oruç bana aittir…’ Hadisi Örneği”, Marife, Konya, 9/1 (2009): 57-60.

- Karapınar, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri”, s. 89.

* Okumuşlar, Muhiddin, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, SÜİFD, Konya, 21 (2006): 239.

- Okumuşlar, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, ss. 239-245.

* Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi ya da Tasavvufi Aşırı Yorum”, İslâmiyât, Ankara, 2/3 (1999): 34-45.

- Öztürk, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi”, s. 48.

* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.

- Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, s. 49.

* Yıldırım, Ahmet, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, SDÜİFD, Isparta, 13 (2004): 13-36.

- Yıldırım, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, ss. 16-18.

* Ebû Gudde, Abdu’l-Fettâh, “Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri”, çev. Mücteba Uğur, AÜİFD, Ankara, 20 (1975): 307-321.

- Ebû Gudde, ‘‘Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri’’, s. 307.

3. Ansiklopedi Maddesi

* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Maddenin iki yazarı açıkça yazılır, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilir. Ancak kaynakçada açık olarak yazılmalı).

- Kandemir vd., “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.

* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.

- Schacht, “Murted”, İA, II, 67.

4. Kitap Bölümü, Basılmış Bildiri Kitabı

* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.

* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, ss. 263-287.

- Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, s. 277.

* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân Araştırmaları Vakfı Kurav Yay. Bursa 2005, ss. 117-137.

- Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, s. 124.

5. Tez

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, Basılmamış Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, s. 67. (Kaynakçada sayfa numarası yazılmaz)

İkinci geçtiği yerde: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, s. 67.

6. Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes

a. Ayet:

* Bakara 2/22. (ilk rakam sure numarasını, ikinci rakam ise ayet numarasını gösterir).

b. Kitab-ı Mukaddes:

* Tekvin 34:21; Matta 7:6.

7. Hadis-i Şerif

Kütüb-i Sitte, Concordance sistemine göre verilmelidir.

a. Bölüm (kitap) adından sonra bâb numarası verilenler:

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî

* Buhârî, İman 21 (112); Tirmizî, Salât 2 (321). Parantez içindeki rakamlar hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

b. Bölüm (kitap) adından sonra hadis numarası verilenler:

Müslim ve Mâlik

* Müslim, Zekât 21 (245) bu son rakam baştan sona kitabın tamamının sıralı hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

c. Bunların dışındaki hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilmelidir:

* Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467). Parantez içindeki rakamlar baştan sona kitabın hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

8. Online Kaynak

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Yazar soyadı, adı, adres çubuğunda yer alan ibare olduğu gibi yazılmalı ayrıca sonuna erişim tarihi eklenmedir.

* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi”, http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemler-teklifler, (et. 08.07.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, S. 162, Ankara 2004, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Mengi, Mine, “Divan Şiiri ve Bikr-i Mana”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yay. Ankara 2000, s. 22-29, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/2.php, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, http://turkoloji.cu.edu.tr, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Horata, Osman, Prof. Dr. Osman Horata, http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/osman.shtml, (et. 14.04.2005). (Köprü kaldırılmalıdır)

9. Yazma Eserler

* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Böl. nu: 538.

- Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Böl. nu: 538, vr. 30/a.

10. Yazarı Olmayan Eserler

Yazarı belirtilmeyen kitap, ansiklopedi vb. eserlerde, eserin ismi ile diğer bilgiler yazılır.

* Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 234.

* İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 304.

 

 

Kısaltmalar Dizini

ABD

Ana bilim dalı

Arş. Gör.

Araştırma Görevlisi

BD

Bilim dalı

Bk/bk.

Bakınız

Böl.

Bölüm

b.    

Bin, ibn

bs.    

Baskı, basım

C.   

Cilt

çev.   

Çeviri

DİA    

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Doç. Dr.    

Doçent Doktor

dn.    

dipnot

Dr.   

Doktor

drl.   

Derleyen

ed.   

Editör

EI2    

Encyclopaedia of Islam Second Edition

et.   

Erişim Tarihi

Fak.    

Fakülte

H.    

Hicri

haz.   

Hazırlayan

hz.   

Hazreti

İA    

İslam Ansiklopedisi

Krş/krş.    

Karşılaştırınız

M.   

Miladi

MÖ.   

Milattan önce

 

 

MS.    

Milattan sonra

nşr.   

Neşir

Nu.   

Numara

ö.   

Ölüm tarihi

Öğr. Gör.   

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr.   

Profesör Doktor

(r.a)   

Radıyallahu anh

s.   

Sayfa

S.   

Sayı

(s.a)    

Sallallahu aleyhi ve sellem

sad.   

Sadeleştiren

ss.   

Sayfa aralığı

thk.   

Tahkik

ty.   

Basım tarihi yok

Ü.   

 Üniversite

vb.   

Ve başkası, ve başkaları, ve benzer(ler)i

vd.   

Ve devamı, ve diğerleri

vs.   

Vesaire

vr.    

Varak

Yay.    

Yayını, yayınları, yayıncılık

Yrd. Doç. Dr.    

Yardımcı Doçent Doktor

yy.   

Basım yeri yok

 

Diğer kısaltmalar dizinini TDK’nın web sayfasından kullanılmalıdır.